نیروهابرایاطفایحریقتامرزشهادتپیشرفتند

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

ایلنا- مدیرکل منابع طبیعی اس//تان آذربایجانغربی با ابراز تاسف از اینکه 80 درصد جنگل مارمیش//و در ارومیه در آتش سوخت، گفت: به دلیل وجود خمپاره، آثار و بقایای جنگ در جنگل مارمیشو، نیروها باید با احتیاط وارد عمل میش//دند و همین امر پروسه مهار آتش را با تاخیر مواجه کرد.

وهابزاده در رابطه با آخرین وضعیت مهار آتش جنگل مارمیش//و ارومیه عنوان کرد: در پی آتشس//وزی که از روز جمعه در جنگلهای مارمیش//و ارومیه اتفاق افتاد، نیروهای منابع طبیعی به همراه نیروهای امدادی و مردم منطقه اقدام به کنترل آتش کردند. این آتشسوزی در عصر یکشنبه تا 80 درصد مهار شد اما رسما اعالم میکنم که در حال حاضر به طور کامل مهار شده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا عملیات مهار آتش زمانبر بوده است، گفت: شرایط ویژهای در این منطقه وجود دارد، منطقه بسیار صعبالعبور و حفاظتشده است. خمپاره، آثار و بقایای جنگ در این جنگل وجود دارد. به همین خاطر نیروها باید با احتیاط وارد عمل میشدند. به دلیل دستور مرزبانی ساعت شش به بعد باید منطقه ترک میشد و همین امر پروسه مهار آتش را با تاخیر مواجه کرد.

وه//ابزاده در ادامه گفت: برخ//ی از همکاران برای خاموش کردن آتش تا مرز شهادت هم رفتند. با وجود چندین بار درخواست از سازمان جنگلها برای اعزام بالگرد و آبپاشی، تازه عصر یکشنبه زمانی که 80 درصد جنگل سوخت، هماهنگی صورت گرفت! اگر کمک مردم و اهالی نبود، کار پیش نمیرفت. نیروهای هاللاحمر بسیار کمک کردند؛ چراکه امدادرسانی و تامین آذوقه برای افراد اعزامی بسیار سخت بود. خوشبختانه این پشتیبانیها صورت گرفت.

او با اشاره به اینکه در زمانی که بالگرد تامین شد، گشت هوایی نیز صورت گرفت و کل آتش مهار شد، گفت: دود موجب مصدومیت تعداد زیادی از نیروها شده است. این افراد با امکانات کم و دستخالی اقدام به مهار آتش کردند. این حقیقت مسلم است که اگر میخواهند درختها را حفظ کنند باید اعتبار ویژه برای اطفای حریق وجود داشته باشد؛ نه اینکه با بیل اطفای حریق را انجام دهند.

وهابزاده تاکید کرد: این منطقه حدود 6 هزار هکتار جنگل انبوه دارد که بیش از 001هکتار دچار حریق شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.