15

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

افقي: -1 خوشبخت- میوه درشت گرمسیري -2 فصل بهار- كبر و نخوت- مركز استان تبت در چین -3 توقفگاه ماشینها- گرفتني بهانهگیرها- صفت شیطان رانده شده -4 طناب و ريسمان- از حروف انگلیسي- گل معطر و خوشبو- نهي از آمدن -5 نت سوم موسیقي- شكرگزاري- از امپراتوران روم -6 آزاديخواه نامدار آفريقاي جنوبي- پوستین و جامه درويشي- حرف اثبات -7 اولین خط نگارش ايرانیان- مدار میاني كره زمین- نسخه دستنويس -8 آهنربا- مردگان- از خوانندگان فقید كشورمان -9 سوره چهارم قرآنكريم- تدريسكننده دانشگاه- دندان نخستین 01-باطلكننده نماز- شهر بيدروازه- نصف سیاره زمین -11 درخواست عفو مجرم- لقب محترمانه خانمها- خم پارچه -12 درستي كالم- بزرگوار- پافشاري بيمورد- پول خارجي بیگانگان -13 بدتر از مكروه- درون ساختمان مييابید- اولین مقتول تاريخ -14 نوعي از سداب كوهي گیاهي، دارويي- ماه كماني- قطعه ضروري براي دستگاه خراب -15 نوعي سوسیس- گستردهترين رسانه جمعي کريستيانورونالدودردادگاه کريستيانورونالدوفوقستارهپرتغاليباشگاهرئالمادريدمتهمبهفرارمالياتي به مبلغ7/41 ميليون يورو است. کريستيانو رونالدو جلسه دادگاه خود را در کشوراسپانيا،شهرمادريددرارتباطبافرارمالياتي7/41 ميليونيوروييخود با حضور وکالي پروندهاش برگزار کرد.

رونالدوي23سالهدرتابستانسالجاريمتهمبهفرارمالياتيطيسالهاي 2011 تا 2014 بوده است و در اين ارتباط بايد بابت تخلف خود به همراه وکاليش، بيکر و مک کرزي پاسخگو باشد؛ اتهامي که بيشک ژرژ مندز مدير برنامههاي وي در آن بيارتباط نيست.

در حال حاضر جلسه دادگاه در پشت درهاي بسته برگزار ميشود 150و خبرنگاراز05 رسانهاز61 کشورمختلفجهانبرايپوششآنحضوردارندتا بتوانند اخبار و اطالعات را در لحظه مخابره کنند. پيش از اين گفته ميشد که رونالدو به دليل ناراحتي از اتهامات وارد شده، قصد داشت باشگاه رئالمادريد را ترک کند که در نهايت اين خبر از سوي وي و باشگاه تکذيب شد. سانچسدربايرنماندنيشد باشگاه بايرن مونيخ با وجود مشتريان زيادي که ستاره پرتغالي اين تيم دارد تصميم گرفت او را حفظ کند.

رناتو سانچس استعداد پرتغالي بايرنمونيخ در فصلي که گذشت نتوانست انتظاراترابرآوردهکندودربيشتربازيهانيمکتنشينبود.پيشبينيميشد که سانچس در تابستان از بايرن جدا شود. او مشتريان زيادي داشت اما به نظر ميرسد که در بايرن باقي خواهد ماند. کارل هاينس رومنيگه، رييس اجرايي بايرندربارهسانچسگفت:بيشتراز01 باشگاهاروپاييخواستارجذبرناتو سانچس بودند اما در نهايت آنچلوتي و باشگاه بايرن تصميم گرفت که اين بازيکن را حفظ کند. تاتنهامپيشتازرقابتبرايجذببارکلي باشگاهتاتنهامگويسبقتراازسايرقدرتهايفوتبالانگلستانبرايجذب راس بار کلي، هافبک اورتون ربوده است. باشگاههاي بزرگ فوتبال انگليس در حالرقابتبرايجذبراسبارکليهافبک32 سالهاورتونهستندوگزارشات حاکي از پيشتازي تاتنهام در اين رقابت است.

بارکلي در حال گذراندن دوران س//خت مصدوميت کش//اله ران است و پيشنهادتمديدقرارداداورتونرانپذيرفتهوبدونشکدرپايانتابستاناورتون را ترک خواهد کرد. پس از اين اتفاق رونالد کومان سرمربي تافيها اعالم کرد بارکلي صددرصد تا پايان فصل نقلوانتقاالت اين باشگاه را ترک خواهد کرد و شش تيم بزرگ فوتبال انگلستان با شنيدن اين خبر وارد کورس رقابت براي به خدمت گرفتن اين هافبک جوان شدهاند.

ارزش اين بازيکن در بازار نقل و انتقاالت حدود 25 تا 30 ميليون پوند برآورد ميشود و منچسترسيتي آخرين باشگاهي است که براي جذب او وارد عمل شده است. باشگاههاي منچستريونايتد، چلسي، آرسنال و وستهام نيز ديگر باشگاههاي عالقهمند به جذب اين بازيکن هستند. مائوريسيو پوچتينو سرمربي آرژانتيني تاتنهام خريد اين بازيکن را در صدر اولويتهاي خريد اين باشگاه قرار داده است. رونالد کومان قصد دارد بارکلي را به ارزش05 ميليون پوند به فروش برساند اما با توجه به اينکه بارکلي در سال پاياني قراردادش با تافيها قرار دارد، آنها مجبورند او را به قيمت پايينتري به فروش برساند. کوتينووبارسلونادوخطموازي همانگونه که نش//ريات نزديک به باشگاه بارس//لونا همچون موندو دپورتي//وو پي//ش از اين اعالم کرده بودند، آبياناريها س//خت به دنبال جذب فيليپه کوتينيو ستاره برزيلي باشگاه ليورپول هستند و مکاتبات خود را با اين بازيکن و سران اين باشگاه انجام دادهاند اما نکتهاي که در اين ميان مشکلساز و پيچيده خواهد بود، مساله رقم انتقال اين هافبک 52س//اله اس//ت؛ انتقالي که قطعا جنجاليترين انتقال باش//گاه بلوگرانا خواه//د بود، چراکه فيليپه کوتينيو نيز ش//رايطي همچ//ون نيمار را در باشگاه بارسلونا دارد.

کوتينيودرحالحاضرتاسال2202 باباشگاهليورپولقراردادداردوليبند آزادسازي مشخصي در قرارداد وي درج نشده است و اين مساله به آن معناست کهباشگاهآنفيلديميتواندهررقميراکهبخواهدبراياينبازيکندرخواست کند که قطعا مسايل رعايت کردن فير پلي مالي بهوجود خواهد آمد.

در حال حاضر شرايط نيمار نيز در باشگاه بارسلونا بسيار پيچيده است و نميتوان به هيچ عنوان نظريهاي دقيق براي باقي ماندن يا جدايي اين ستاره سلسائويي صادر کرد اما چيزي که مشخص است، تمايل بارسلونا براي جذب ستارهاي ديگر در جهان فوتبال براي پرآوازهتر کردن تيم در صورت جدايي نيمار است. گفته ميشود کيليان امباپه و عثمان دمبله دو گزينه مهم باشگاه بارسلوناپسازفيليپهکوتينيوخواهندبود.

ج د و ل عمودي: 1-فعالیتيكهموجبتفريح،وقتگذرانييااستراحتذهني ميشود- ادارهكننده ضبط همه جزيیات در طول زمان هر نمايفیلمبرداري -2 واحد پول رايج در زمان شاه عباس صفوي- قطعه نشانه روي لوله تفنگ- پهنه وسیع آب -3 كتابي از ولتر فیلسوف و نويسنده فرانسوي- روكش كاشي- سنگدلي -4 درخواس//ت حاج//ت از خداوند- آفرينش به وس//یله صنعت- دستگاه نساجي- پسوند دارندگي -5 زبان رايج در جزيره آفتاب تابان- اقیانوس آسوده- بلي روسي -6 موبد زرتش//تي- كش//وري در ش//مال غرب//ي آفريقاكنارهگیري از شغل -7 قیمت و بهاي جنس- تندرستي و بينقص بودن- قطعه چوب صاف و مسطح -8 يك مقطع زماني را گويند- س//دي روي رود نیل- تب ناشي از مصرف شیر آلوده -9 اصطالحي در موسیقي ايراني- ادب كردن- همنشین پر سر و صداي داد -10 نخس//تین م//ورخ يوناني- ث//روت و دارايي- س//خن افشاگرانه -11 دختر كارتوني زنداني در برج- پارچه نازك و كمپهناشیوه ممنوعه براي اعتراف گرفتن -12 شهري در استان آذربايجانشرقي- سفید آذري- زور و انرژي- نشانه گربه گم كن -13 بدذات- بیماري جذام- همیشه پاينده -14 تیزاب آزمايشگاهي- ظرف مايعات- پارچه كشباف -15 جنگجويان باستاني ژاپن- چربي نفتي جوابجدولشماره049 د ق م ر گ ي د ب ي ر س ت ا ن ر ا ي ي ن ل ي ا ن ه/ و م ر ه/ ا د م پ ر ن س ا م ا ن ي م ن ا م ر ز ي د ز ب ي م ب ن م ا ي ه/ خ م ا ر ت ا ر ا ع ر ش ر و ي د ا د ن ه/ م ه/ ش ا د ا ب ه/ م ي ن م ي ب د ن ي س ت ي ک ا ت ر ه/ و ر ا ا ت ر ا ق ن ا و ت ط و ل ا ن ي ر د ه/ ج ز ي ب غ ي ر ت م ا ي و س ع ز و ج ا ب ک ل ي م ا م ر گ ي ل ا س م ش ک ي د ل ج و ا ل ف ت ب و ت ه/ د س ت ا س م ر ا م ن ا م ه/ پ ي ر و ز ي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.