طارمي مرد سال فوتبال ايران

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

يکشنبهشب گذشته طي برگزاري مراسمي برترينهاي فوتبال ايران شامل برترينهاي ليگ فوتب//ال آقايان، ليگ بانوان، فوتبال س//احلي آقايان و بانوان معرفي و تقدير شدند.

مراس//م معرفي برترينهاي فوتبال ايران در حالي در سالن برج ميالد برگزار شد که در اين مراسم مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان، مهدي تاج رييس فدراس//يون فوتبال و مديران و مربيان باش//گاههاي ليگ برتر حضور داشتند و در آن کانديداه//اي برترينهاي ليگ برتر، ليگ دس//ته اول، ليگ دسته دوم، ليگهايپايه،ليگبانوان،فوتبالساحلي آقايان و فوتبال ساحلي بانوان اعالم و پس از آن برترين هر قسمت معرفي شدند. بهترينهاياخالقليگبرتر مهمترين بخش از مراس//م معرفي بهترينهاي ليگ برتر فوتبال ايران بود. در اين بخش ابتدا محمدرضا پورمحمد، بازيکن فصل گذشته صنعت نفت آبادان به عن//وان بهترين بازيکن اخالق فصل 95-96 انتخابشد.تيمفوتبالذوبآهن هم عنوان بهترين تيم اخالق را به دست آورد و علي شجاعي سرپرست اين تيم جايزه گرفت. نکت//ه جالب اين بود که مجري سرپرس//ت ذوبآهن را به اسم کوچک روي صحن//ه و در پخش زنده مراس//م بهترينها خطاب قرار ميداد؛ عميقا کوچهبازاري. پديدهوخاص جاي//زه پدي//ده ليگ برت//ر يکي از جوايز جالب امس//ال بود. اميد نورافکن بازيکن استقالل، صادق محرمي بازيکن پرسپوليس و س//يامک نعمتي بازيکن فصل قبل پيکان و اين فصل پرسپوليس سه کانديداي دريافت جايزه پديده فصل 95-96 بودن//د که در نهايت اين جايزه به اميد نورافکن رسيد. جوان مستعد و خاص استقالليها که حتي حاضر نشد پش//ت ميکروفن چند کالمي صحبت کند. نکته جالب اينجاست که نورافکن از س//وي فدراس//يون فوتبال به دليل عدم همراهي تيم اميد دچار محروميت انضباطي شده است. بيرانونددراوج عليرضا بيرانوند بهتري//ن دروازهبان فوتبالايرانشد.اودررقابتباسيدمهدي رحمتيورشيدمظاهريموفقشدجايزه بهترين دروازهبان ليگ برتر را به دست آورد. بيرانوند مثل هميش//ه پرانرژي و س//رحال و به نظر شايسته دريافت اين جايزه بود. کاپيتانبهترينشد در بخ//ش انتخاب بهتري//ن مدافع فص//ل فوتبال ايران در فص//ل 95-96 سه کانديدا حضور داشتند. سيدجالل حس//يني، محمد ايرانپوريان و محمد انصاري که در نهايت کاپيتان تيم ملي و پرسپوليس بود که اين جايزه را گرفت. سيدجالل بعد از دريافت جايزه حرفي پشت تريبون نزد. رقابتسختهافبکها يک//ي از حس//استرين بخشهاي انتخاب بهترينهاي فوتبال ايران به دو انتخ//اب اصلي در خ//ط مياني مربوط ميشد. بهترين پاسور و بهترين هافبک. در بخش بهترين پاسور رقابت ميان کاوه رضايي، ايمان مبعلي و محسن مسلمان بود که در نهايت جايزه به ايمان مبعلي رسيد.درانتخاببهترينهافبکنيزاميد ابراهيمي در رقابت با کمال کاميابينيا و س//روش رفيعي جايزه را برد تا صاحب عنوان بهترين هافبک فصل شود. دومينکفشطال مه//دي طارم//ي آق//اي گل فصل گذشته نفر بعدي بود که براي دريافت توپ طالي آقاي گلياش روي صحنه آمد. طارمي بعد از گرفتن جايزه پشت ميکروفن رفت و چند دقيقهاي درباره اينکه چرا لباس//ش با ديگر بازيکنان ف//رق دارد صحبت کرد. او عنوان کرد چون لباسهاي درنظر گرفته شده از سوي سازمان ليگ اندازه او نميشده برانکوبربامفوتبالايران ب//راي انتخاب بهتري//ن مربي ايران عليرضا منصوريان و علي دايي هم کانديد درياف//ت جايزه بودن//د اما اين جايزه به بهترين مربي فصل گذشته يعني برانکو ايوانکوويچ رسيد که فصلي رويايي را براي پرسپوليس و هوادارانش رقم زد. برانکو خوشتيپتر و جذابتر از هميشه روي صحنه آمد. او بسيار سرزنده و پرانرژي بود و با شوخيهاي بانمکي که کرد توانست فضاي سالن را از خمودگي حاصل از اجرا و برنامهريزي وحشتناک مراسم خارج کند. برانکو جايزهاش را از علي کاظمي )مرد قديمي فوتبال ايران( گرفت. بهترينبهترينها سيدجالل حسيني، اميد ابراهيمي و مهدي طارمي سه کانديداي دريافت توپ طالي بهترين بازيکن ايران بودند. رقابتي کهبهنظرميرسيدبيشتربينسيدجالل حس//يني و مهدي طارمي باشد اما در نهايت اين مهدي طارمي بود که به عنوان بهترينبازيکنايرانانتخابشد.طارمي، سيدجالل را هم باخود روي صحنه آورد و قصد داشت جايزه را از دست او بگيرد اما در نهايت توپ طاليش را از دس//تان وزير گرفت. کارعجيبطارمي مهدي طارمي در زمان دريافت جايزه بهترين بازيکن که وزير ورزش و جوانان بايد به او اهدا ميکرد در حرکتي عجيب اعالم کرد که ميخواهد جايزه را از دست سيدجاللحسينيبگيرد.حرفعجيبي که انگار وزير هم متوجه آن نشد و عاقبت خودش جايزه را به طارمي داد. طارمي که مورد توجهترين چهره مراسم بود در نهاي//ت با اين جايزه برنامه بهترينهاي فوتبال ايران را به اتمام رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.