وقتي وزارت ورزش مصوبات خود را دور ميزند

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

وزير ورزش برخالف اساس//نامه تهيه شده توسط وزارت ورزش، رييس مستعفي فدراسيون بوکس را بهعنوان »رييس افتخاري« منصوب کرد!

احم//د ناطقنوري صبح ديروز با حض//ور در دفتر وزير ورزش و جوانان استعفاي خود را از رياست فدراسيون بوکس تقديم وزير ورزش کرد. اين خبري بود که توس//ط وزارت ورزش منتش//ر شد و حتي در ادامه اين خبر اينگونه اعالم ش//د که وزير ورزش و جوانان پس از قبول استعفاي رييس فدراس//يون بوکس ضمن تشکر از زحمات شايان توجه سالهاي طوالني احمد ناطقنوري در اين فدراس//يون، عنوان رياس//ت افتخاري فدراسيون بوکس را به وي اعطا کرد.

آنچه مسلم است استعفاي ناطقنوري يک اقدام کامال از پيش برنامهريزي شده و به نوعي تحميلي و صوري بود حداقل به اين دليل که خود اهالي بوکس از چند روز پيش منتظر تغيير و تحوالت مديريتي در فدراسيونشان بودند. اين مساله که به تنهايي ميتواند واکنش فدراسيون بينالمللي بوکس را به جهت دخالت دولت در امور ورزش به همراه داش//ته باش//د چرا که قوانين بينالمللي با اين مساله منافات دارد. گذشته از اين و با فرض اينکه واقعا ناطقنوري طبق آنچه اعالم کرده يعني به دليل خستگي تصميم به استعفا از رياست فدراسيون بوکس گرفته باشد، بازهم نسبت به بررسي اين تصميم و پذيرش آن از سوي وزارت ورزش انتقادات زيادي وارد است چون برخالف اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي که برگرفته از قوانين بينالمللي تهيه شده، انجام شده است.

در اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي که پيشنويس آن توسط خود وزارت ورزش تهيه شده و اخيرا هم پس از 10 مرحله ويرايش در اختيار روساي فدراسيونها قرار گرفت و حتي در نشست هفته گذشته در تبريز مورد بررسي قرار گرفت، به تبعيت از نهادهاي بينالمللي، مجمع به عنوان باالترين رکن تصميمگيري در هر فدراسيوني معرفي شده است که حتي در رابطه با انتخاب، عزل يا پذيرش استعفاي رييس هم نقش تصميمگيرنده را دارد.

درمادهپانزدهم)تشکيالت(اساسنامهفدراسيونهاتاکيدشدهکهساختار وتشکيالتفدراسيونتوسطهياترييسهتهيهودرمجمععموميبهتصويب ميرسد. عالوه بر اين در ماده شانزدهم اساسنامه فدراسيونها که مربوط به مجمععمومياست،مجمععموميعاليترينرکنتصميمگيريفدراسيون شناخته شده است. همچنين در ماده «17» که مربوط به اختيارات مجمع عمومي اس//ت انتخاب، عزل يا پذيرش استعفاي رييس فدراسيون و ديگر اعضاي هياترييسه به مجمع عمومي سپرده شده است.

به گزارش مهر، نکته ديگر در رابطه با استعفاي ناطقنوري که بالفاصله با آن موافقت شده است، عنوان جديدي است که به وي تعلق گرفته يعني رييس افتخاري فدراس//يون بوکس؛ عنواني که البته در اساس//نامه جديد فدراسيونهاي ورزشي به آن اشاره شده است اما نبايد فراموش کرد که اين اساسنامه هنوز مصوبه دولت را نگرفته و در واقع اين عنوان افتخاري بدون مصوبه به ناطقنوري تعلق گرفته است.

جدا از اين در اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي و در رابطه با انتخاب رييس افتخاري براي فدراسيون، مسووليت به مجمع عمومي داده شده اما وزارت ورزش و شخص وزير اين مصوبه خود را هم ناديده گرفتهاند. در ماده «13» اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي که در رابطه با رييس و اعضاي افتخاري است، آمده: مجمع عمومي ميتواند عنوان رياست افتخاري يا عضو افتخاري را به جهت خدمات شايان توجه افراد در رشته/ رشتههاي تحت پوشش از بين زنان و مردان واجد شرايط در نظر گيرد.

همچنين در تبصره يک اين ماده تاکيد شده است که هياترييسه ميتواند نامزدهاي واجد شرايط را به مجمع عمومي معرفي کند. رييس ي//ا عضو افتخاري ميتواند بدون حق راي در جلس//ات مجمع عمومي ش//رکت کند. ضمن اينکه در تبصره «2» هم تاکيد شده که آييننامه نحوه انتخاب اين افراد توس//ط هيات رييس//ه تهيه و به تصويب مجمع عمومي فدراسيون ميرسد.

به نوش//ته مهر، مديريت فدراس//يون بوکس پس از 27 س//ال سلطه متوالي ناطقنوري ديروز دستخوش تغييراتي شد که ميتواند بهانهاي باشد براي ورود دوباره نهادهاي بينالمللي و دس//ت گذاش//تن دوباره آنها روي يکي از نقطهضعفهاي هميش//گي ورزش ايران که دخالت دولت در امور فدراسيونهاس//ت. به هر حال اقداماتي که وزارت ورزش در رابطه با تغيير مديريت فدراسيون بوکس انجام داد يعني -1 بررسي استعفاي ناطقنوري -2 پذيرش آن بدون بررس//ي در مجمع و -3 معرفي وي به عنوان رييس افتخاري بدون بررسي در مجمع، همگي خالف مقررات بينالمللي و حتي مصوبات اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.