قطر:تحريمهامانعازآمادگيبرايجامجهاني2202 نميشود

Jahan e-Sanat - - سهشنب - قاره فوتبال

دبيرکل کميته عالي جام جهاني قطر طرفهاي قرارداد ساخت استاديومهاي اين کشور را مطمئن کرد که تمام مصالح موردنياز آنها در زمان مناسب آماده ميشود و از اين بابت جاي هيچ نگرانياي نيست.

توانايي مالي قطر و همچنين بازه زماني پنج ساله تا برگزاري جام جهاني2202، مانع از آن ميشود که روياي ميزباني اين رويداد ورزشي به کابوسي براي دوحه تبديل شود. در همين راستا حسن التاوادي، دبيرکل کميته عالي جام جهاني قطر اعالم کرد: براي هر چالشي که با آن مواجه ميشويم، به سرعت راهحلهاي زيادي پيدا ميشود.

وي ادامه داد: با مقاطعهکاران همکاري ميکنيم تا حصول راهحل بلندمدت براي تامين و همچنين جايگزيني منابع را تضمين کنيم. با اين حال وي از هزينههاي احتمالي طرح سخني به ميان نياورد.

گفتني است تحريمهايي که چهار کشور عربي شامل عربستان سعودي، بحرين، امارات و مصر به اتهام حمايت دوحه از تروريسم بر قطر تحريم کردند، اين بيم را به وجود آورده که مبادا ادامه تنشها، ميزباني اين کشور از جام جهاني 2022 را به مخاطره بيندازد.

تحريم قطر انتقال مصالح س//اختماني به اين کش//ور را که مشغول ساخت هشت استاديوم ورزشي است، با مانع روبهرو ساخته حال آنکه تسهيالت در دست احداث با خطوط جادهاي و ريلي فاصله زيادي دارند.

حاالقطرميگويدحاضراستبرايحفظميزبانيجامجهاني2202 هزينهبيشتري را صرف کند. به اين ترتيب فوالد مالزي جايگزين محمولههايي شده که پيشتر از سوي عربستان سعودي تامين ميشد. عمان هم مسوول ارائه مصالحي است که در اصل به سفارش امارات تامين ميشود. در اين ميان چين هم قول مساعد براي افزايش همکاري داده و جالب آنکه برخي تامينکنندگان هم که در کش//ورهاي تحريمکننده مس//تقر هستند، مسير حرکت محمولهها را به سمت بنادر عمان تغيير داده و از اين طريق آنها را وارد کشور قطر ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.