واکنش آنجلینا جولی به اتهام کودکآزاری

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

آنجلین//ا جول//ی ب//ه ش//ایعات مبنی ب//ر آزار و اذیت ک//ودکان در جریان مرحله انتخ//اب بازیگران فیلم جدی//دش واکنش نشان داد. به گزارش ددالین، پس از انتشار مطلبی در Vanity»هلجم «Fair درباره سوءاستفاده و رفتار خشن با کودکان یتیم اهل کش//ور کامبوج در جریان ساخت فیلم »اول، پدرم را کشتند« جدیدترینپروژهسینماییبهکارگردانیآنجلیناجولی،اینبازیگر و کارگردان هالیوودی درباره این اتهامات بیانیهای صادر کرد.

مجل//ه ‪«Vanity Fair»‬ ادعا کرده بود در مرحله انتخاب بازیگران برای فیلم »اول، پدرم را کش//تند« محصول کمپانی نتفلیکس که درباره نسلکشی در کشور کامبوج است، عوامل س//اخت این فیلم در مقابل کودکان یتیم پول قرار میدادند و سپس از آنها میپرسیدند که چه چیزی نیاز دارند و در انتها پول را از مقابل آنها برمیداشتند تا واکنش آنها را برانگیزند.

گفته میش//ود مری شاك، کودکی که در نهایت به عنوان بازیگر نقش اصلی این فیلم انتخاب شد، در جریان تست بازیگری خود بسیار احساساتی شده و گفته که این پول را برای مراسم تدفین پدرش نیاز دارد.

اما آنجلینا جولی کارگردان این فیلم با انتشار بیانیهای به این اتهامات پاسخ داد و نوشت: »تمامی تمهیدات برای امنیت، راحتی و رفاه کودکان در فیلم از مرحله تست بازیگری تا مرحله تولید فیلم اندیشیده شد. ضمن اینکه والدین، قیمها و سازمانهای غیردولتی در جریان تس//ت بازیگری حضور داشتند. تاکتیک تست بازیگری استفاده شده بر اساس یکی از صحنههای فیلم طراحی شده و هیچ پولی از مقابل کودکان برنمیداشتند. خیلی ناراحتم که یک تمرین به شکل فیالبداهه از یکی از صحنههای اصلی فیلم به گونهای نمود پیدا کرده که گویا سناریوی واقعی است. این موضوع که پول از مقابل کودکان برداشته شده اشتباه و ناراحتکننده اس//ت و اگر این اتفاق میافتاد از خودم بسیار عصبانی میشدم.«

فیلم جدید »اول، پدرم را کش//تند« به کارگردانی آنجلینا جولی بر اس//اس کتاب خاطرات نوش//ته لونگ اونگ در سال 2000 ساخته شده است و به داستان واقعی زندگی او در دهه 1970 میالدی و نسلکشی حدود دو میلیون کامبوجی توسط گروه »خمرهای سرخ« میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.