چند تا کف گرگی!

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

هومن جعفری- اینکه میگویند یک نماینده مجلس یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی را کتک زده، آنقدرها هم مورد بدی نیست که بخواهیم شتابزده واکنش نشان دهیم. باالخره نمایندههای مجلس دل دارند. انتظار دارند که وقتی به یکی میگویند من نماینده مجلس هستم سریع تحویلش بگیرند! وقتی تحویلش نمیگیرند طبیعی است که عصبانی شود بزند یک سری را بشکند!

باالخره نماینده مجلس اس//ت. رییسجمهور نیست که هر روز هر کس از خواب بلند ش//د و دید صبحانهاش حاضر نشده، علیه او حرف بزند! نماینده مجلس است و نمایندههای مجلس هم باید یک اقتدار اجرایی داش//ته باشند. پیشنهاد میکنیم ایشان را به عنوان وزیر کشور انتخاب کنند. دستکم وقتی خبردار ش//ود که یکی یکجا تجمعی کرده یا کنسرتی را تعطی//ل کرده یا هر اتفاقی از این قبیل رخ داده، خودش ی//ک تنه میرود و با چند تا کف گرگی و زیرزانو مس//اله را برطرف میکند!

ما تقاضا داریم در انتخابات بعدی ایش//ان از حوزه تهران نامزد شوند. نمیشود که در تهران نماینده بفرستیم مجلس که روزه سکوت بگیرد یا ژن خوب انتقال بدهد! گاهی اوقات دو تا چک افس//ری خودش به ان//دازه یک ژن خوب کار راه میاندازد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.