تغييراتکابينهنهایيشد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا- تغييرات در كابينه دوازدهم تقريبا نهايي شــده و رييسجمهور تصميم گرفته بيشــتر وزراي جديد از معاونــان همان وزارتخانه باشــند. در وزارت دادگســتري سيدعليرضا آوايي جانشين مصطفي پورمحمدي خواهد شــد. براساس اين گزارش در وزارت دفاع نيز امير سرتيپ حاتمي از امــراي ارتش و جانشــين كنوني ســردار دهقان بر اين منصب خواهد نشست. ســيدعباس صالحي معاون فرهنگي وزارت ارشاد در دولت يازدهم جانشين صالحياميري خواهد شد. در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نيز آذريجهرمي از معاونان محمود واعظي جايگزين او خواهد شد. موضوعي كه خود واعظي نيز برآن صحه گذاشته اســت؛ در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دكتــر خاكي صديق رييس دانشــگاه خواجه نصرالدين طوسي بــه عنوان وزير معرفي خواهد شــد. حبيباهلل بيطرف وزير نيرو در دولت دوازدهم خواهد بود. در وزارت اقتصاد با اينكــه در آخريــن رايزنيها قرار بود مسعود كرباســيان معرفي شود اما شــنيده شده محمد نهاونديان به عنــوان گزينه اصلــي دولت انتخاب شــده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز محمد شــريعتمداري بــه عنوان وزير معرفي خواهد شــد. علي زرافشان، معاون كنوني آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش نيز به جاي دانشآشتياني به عنوان وزير آموزش و پرورش نيز معرفي خواهد شــد. بدينترتيــب وزراي اطالعات، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي، كار، تعــاون و رفــاه اجتماعي، جهاد كشــاورزي، نفــت، ورزش و جوانان، امور خارجه و كشــور در سمتهاي خود باقي ميمانند. با اين حال گفته ميشود به علت مخالفتهاي گسترده در برخي طيفهاي سياسي با حضور رحمانيفضلي در وزارت كشــور در صورت تغييــر نظر دولــت، محمد شريعتمداري به جاي وزارت صنعت به وزارت كشــور خواهــد رفت. در حوزه معاونــان رييسجمهور و نهاد رياستجمهوري نيز ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.