مراسم تنفيذ حكم ریاست جمهوري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا- مراســم تنفيــذ حكم دوازدهمين دوره رياستجمهوري اســالمي ايــران صبح فــردا در حســينيه امام خميني قدسسره برگزار خواهد شد.

اين مراسم از ساعت ۰۱ صبح فردا در حسينيه امام خميني قدس ســره در محضر حضرت آيتاهلل خامنــهاي، رهبر معظــم انقالب اســالمي و با حضور روساي قوا، رييس مجلــس خبرگان رهبري، مقامات كشــوري و لشكري، علما و دانشــگاهيان، جمعي از سفرا و نماينــدگان بلندپايه كشــورهاي خارجــي برگــزار ميشــود و در شــبكههاي مختلــف راديوييتلويزيوني و شبكههاي اجتماعي در فضــاي مجازي به صورت زنده پوشش داده خواهد شد.

براســاس اصــل «۰۱۱» قانون اساســي، «امضــاي حكم رياســتجمهوري پس از انتخاب مــردم» از جملــه «وظايــف و اختيارات رهبري» اســت و طبق قانون انتخابات رياست جمهوري «دوره رياســتجمهوري اسالمي ايران چهار ســال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه بهوســيله مقام رهبري آغاز ميگردد».

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايــران تاكنــون ۲۱ انتخابــات رياستجمهوري در كشور برگزار شده اســت و احكام انتصاب افراد منتخــب در انتخابات بــا تنفيذ حضرت امام خميني قدسســره، ( سيد ا بو ا لحســن بني صــد ر ، محمدعلي رجايي، حضرت آيتاهلل ســيدعلي خامنــهاي) و با تنفيذ حضرت آيــتاهلل خامنهاي، (اكبر هاشميرفســنجاني، سيدمحمد خاتمــي، محمــود احمدينــژاد و حســن روحانــي) بهعنــوان رييسجمهــور اســالمي ايران به آنان اعطا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.