صدورکيفرخواستبرايبقایيبا5 عنواناتهامي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا- دادستان تهران از صدور كيفرخواست ۰۳ صفحهاي با پنج عنوان اتهامي در مورد حميد بقايي خبر داد و گفت كه اين پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفري دولتآبادي به بازداشت برخي متهمان مرتبط با جريانهاي سياسي اشاره كرد و اظهار داشت: وقتــي اينگونــه متهمان تحت تعقيــب قضايي قــرار ميگيرند، با دو واكنش مواجه ميشــويم؛ نخست، مظلومنمايي و ادعاي اينكه كاري نكرده و اقداماتشان خدمت به مردم بوده اســت و دوم، ادعاي اينكه اقدامات دادستاني يا مراجع قضايي رنگ و بوي سياسي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.