مانوري که جمهوري اسالمي به آن نیاز دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادر كریمی جونی- فرصتي براي انجام يك قدرتنمايي ديپلماتيك به ايران داده شــده اســت؛ درســت هنگامي كــه جمهوريخواهان و دموكراتهاي آمريكايي در اياالت متحده براي تحت فشار گذاشتن ايران همدســت شدهاند، راهبردنويسان در تهران ميخواهند مراسم تحليف رياستجمهوري دوازدهم را به يك مانور سياسي و ميدان قدرتنمايي ديپلماتيك تبديل كنند.برخالف دورههاي گذشته، مقامات ايراني در اين تحليف نه فقط از مهمانان بلندپايه زيادي در سطح رييسجمهور و رييس پارلمان براي حضور در مراسم دعوت كردهاند بلكه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.