حواشی تلگرام داغ تر می شود

بررسی اما و اگرهای پرطرفدارترين پيام رسان در ايران؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مجتبی عبدی- موضوع انتقال سرورهای تلگرام كه از گوشــه و كنار به گوش میرســد، تبديل به بحثی داغ در بين مردم شــده و البته نگرانیهايی در تاثير اين انتقال روی امنيت اين پيامرســان در بين كاربران آن نيز شكل گرفته است. اين در حالی است كه به گفته كارشناسان انتقال CDN ها نقض حريم خصوصی محسوب نمیشود و اطالعات كاربران همچنان ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.