اقتصاد قربانی سیاست های دستوری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سيد مهدی حسينی*-مجموعه بانك مركزی و به يك معنا دولت در حوزه حكمرانی پولی كه شامل سياست پولی و نظارت بر بانكها و ســاير موسسات اعتباری است، عملكرد قابل قبولی نداشتهاند. نرخ بهره سپردهها شاهد اين ادعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.