انتخاب گزينشي رسانه ها برای پوشش مراسم تحلیف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مليحه اسناوندي- هنگامي كه قرار است مراسم مهم و قابل توجهي در ايران برگزار شود، مقامات و دستاندركاران برگزاري، اول خود را از شر مزاحمت خبرنگاران و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.