حضور چهرههای بین المللی منافع ملی را تامین میکند

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياســي- ايران در چهار ســال گذشــته ديپلماســي فعالي را در جهان در پيش گرفته اســت كه اين فضاي باز سياسي با كشــورهاي جهان منجر شده تا در دومين مراسم تحليف رييسجمهور دولت دوازدهم چهرههاي شاخصي همچون فدريكا موگريني، نماينده اتحاديه اروپا در سياســت خارجي و امور امنيتي براي حضور در اين مراسم اعالم آمادگي كنند؛ مراســمي كه اگرچه به گفته كارشناسان سياسي بهصورت نمادين برگزار ميشود اما حضور چهرههاي بينالمللي حاضر در آن بيانگر روابط ويژه ايران با كشــورهاي ديگر در جهان است. مقامات ارشد كشورهاي سياســي جهــان روز 4۱ مردادمــاه هنگام برگزاري مراسم تحليف حسن روحاني براي حضور در اين مراسم اعالم آمادگي كردهاند. اين مساله ميتواند نشاندهنده تالش ايران براي ايجاد حياطخلوت در مقابل قدرتهاي جهان در روزهاي دشــوار آينده براي دولت باشد.

محمدباقر نوبخت در نشست خبري ديروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار «جهانصنعت» دربــاره اينكه برخالف دورههاي گذشــته، در مراسم تحليف اين دوره رييسجمهور، مقامات بلندپايــه زيادي دعوت شــدهاند كه برخي از آنها بــراي حضور اعالم آمادگــي كردهاند. آيا ايران از مراســم تحليف به عنوان فرصتي براي يارگيري بينالمللي استفاده ميكند، پاسخ داد: «واقعيت اين اســت كه وقتي كشورهاي دنيا ببينند ملتي روز ۹۲ ارديبهشت براي انتخابات رياســتجمهوري اينچنين صفهاي طويلي تشكيل ميدهند و ساعتها در صف ميمانند تا آنكسي را كه ميخواهند، برگزيده شود و آن شخص هم راي ميآورد، بنابراين ارزيابيشان نسبت به انتخابات و نظام مردمساالري ديني ما، مثبت است و اين انتخابات خيلي از ابهامات گذشــتهاي كه بعضا به ناحق در اذهان جهاني ايجاد شــده بود را برطرف كــرد.» وي افزود: «طبيعي است در منطقهاي پرآشوب، ناامن و حتي غيردموكراتيك خاورميانه، ايران با چنين جايگاهي مورد اقبال قرار ميگيرد. البته هدف دعوت ما از مقامات سياسي كشورها حضور آنها در مراسم تحليف است كه خدا را شكر با وضعيت مناسبي هم در حال انجام است. اما اينكه حضور اين مقامات منجر به تامين منافع ملي ما شود، ترديــد نكنيد، حتما اين اتفــاق خواهد افتاد. بههرحال ما يك مراسمي گذاشتيم و آنها هم اعالم حضور كردهاند.» نبود ابتكار در سازمان محيطزيست، عدم شايستگي او نيست

سخنگوي دولت در حالي در نشست خبري ديروز خود با اصحاب رســانه شركت كرد كه آخريــن حضورش در اين ســمت در دولت يازدهم بود. محمدباقــر نوبخت درباره ارائه ليســت نهايي وزرا از سوي رييسجمهور به مجلس گفت: ليست نهايي كابينه در مراحل پاياني اســت. رييسجمهور پيشــنهادهاي تمام گروههاي سياسي را گرفتند. وي ادامه داد: فراكســيونهاي مجلس با آقاي روحاني ديدار كردند. ايشان نسبت به مطالبات مردم احســاس مســووليت ميكند. اگر كسي در اين مجموعه جــاي نگرفت، از ناكارآمدي او نيست بلكه افراد براساس شاخصهها انتخاب شدند. رييس سازمان مديريت و برنامهريزي درباره حضور خود در دولت دوازدهم عنوان كرد: ممكن اســت همه چيز در لحظات آخر تغييــر كند، اينكه در كدام قســمت كابينه باشــم هفته آينده مشخص ميشود. نوبخت افزود: كابينه جديــد فراجناحي خواهد بود و رييسجمهور كســاني را كــه در انتخابات ۲۹ و ۶۹ كمــك كردنــد فراموش نميكند. بــه هر حــال رييسجمهور در ايــن زمينه نهايتــا تصميمگيري ميكند و بهتر اســت مــا براي روحاني دعا كنيم كه موفق باشــد چراكــه موفقيت او، موفقيت نظام اســت. او درباره تبديل سازمان حفاظت محيطزيست بــه وزارتخانــه و همچنيــن جايگزيني يك مــرد بهجاي معصومه ابتــكار هم گفت: اگر محيطزيست سازمان باشد كه بهتر زيرا تمام نهادهاي محيط زيســتي زير نظر ســازمان كار ميكننــد و درواقع فرابخشــي اســت. نوبخت افزود: در مــورد اينكه مرد يا زن در اين مسووليت باشــد، بايد بگويم موضوع را جنسيتي نكنيم. افراد براساس توان مديريتي انتخاب ميشــوند و اگر خانم ابتكار نبودند، به معناي اين نيســت كه ايشان شايستگي نداشته باشند.

رييس سازمان برنامه و بودجه درباره حضور زنان در كابينه دوازدهم گفت: يك نگاه جنسيتي وجود دارد مبني بر اينكه از زنان استفاده نشود و اين نگاه غلط است، ما پيرو دين اسالم هستيم كه نگاه برابر به زن و مرد دارد و رييسجمهور هــم به اين نگاه غلط اعتقــادي ندارد. نوبخت افزود: رييسجمهور گفتــه از زنان در كابينه استفاده ميكند كه در حال انجام است، اما بايد يادمان باشد فقط استفاده در كابينه ظلم به زنان و جوانان است. در سطوح مديريتي ميتوانيم از اين ظرفيت بزرگ استفاده كنيم. دولت قبل بايد پاســخگوي حصر باشد

رييس سازمان مديريت و برنامهريزي درباره وضعيت سالمتي محصوران و اينكه آيا تاكنون بحثي در اين مورد در شوراي عالي امنيت ملي در چند روز اخير مطرح شده است يا خير، گفت: حداقل در ۰۱ روز در شوراي عالي امنيت جلسه نداشتيم. آخرين جلسه هم شنبه هفته قبل بوده است كه بحثي در اين مورد نشد. او خاطرنشان كرد: ضمن آرزوي ســالمتي براي اين عزيزان اميدواريم شرايط بهگونهاي شود كه دغدغهاي براي مردم و خانواده اين عزيزان و اساسا كشور نباشــد. همه فرزندان اين ملت هستيم و بايد تالش كنيم از منافع ملي دفاع كنيم و آرامش به جامعه بازگردد.

ســخنگوي دولت دربــاره پيگيري وزير بهداشت از حال محصوران به صورت شخصي هم گفت: ترديد نكنيد آنچه وزير بهداشت و درمان انجام ميدهد، تحت نظر دولت است. ايشان عضو كابينه است و در راستاي تعهدات خود عمل ميكند. وي تاكيد كرد: هر شهروند ايراني كه بيمار باشــد، براي بهبود او تالش ميكنيم. نفس بيمه سالمت براي همين است حال چه برسد به اين عزيزان كه ما خودمان را براي سالمتي ايشان مسوول ميدانيم. نوبخت ادامه داد: اميدواريم خداوند ســالمتي عاجل عنايت فرمايــد، هرچه زودتر كدورتهاي به وجود آمده از ميان برود. باب مفتوح اســت و رهبري هم در اين خصوص هيچ چيزي را غيرقابل حل ندانستهاند. وي افزود: امروز مردم نســبت به سالمتي عزيزان ما نگران هستند. حصر محصول دولت قبل است و همان دولت بايد پاسخگو باشــد. سخنگوي دولت درباره اظهــار نظر رييس ديوان محاســبات درباره تخلفــات نفتي دولت احمدينژاد گفت: عدد و رقم را طبق قانون اعالم نميكنيم اما شك نكنيد خسارات سنگين است. وقتي مردم صف ميكشــند ميگويند ما كه هوا نداريم، هنوز هواتو داريم بايد مسوول بود نسبت به منافع ملي و بيتالمال كه از آن مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.