انتخابگزينشيرسانههابرایپوششمراسمتحلیف

Jahan e-Sanat - - News -

مليحه اسناوندي- هنگامي كه قرار است مراسم مهم و قابل توجهي در ايران برگزار شود، مقامات و دستاندركاران برگزاري، اول خود را از شر مزاحمت خبرنگاران و نمايندگان رسانههاي گروهي خالص ميكنند و با اين بهانه كه «جاي كافي براي حضور خبرنگاران وجود ندارد» تكليف خود را با خبرنگاران كنجكاو كه قرار است به هزارتوي سياستخانهها سرك بكشند، روشن ميكنند، درست همانگونه كه ديروز در مجلس اتفاق افتاد و رييس اداره اخبار كه خودش بايد جزيي از روزنامهنگاران و خبرنگاران باشد، شمشير را براي اصحاب رسانه از رو بســت و حتي ديگران را به خاطر دعوت از همه خبرنگاران توبيخ كرد چنانكه به نظر رسيد براي آقاي رييس اداره اخبار، ميان خبرنگاران، خودي و غيرخودي وجود دارد و پوشش اخبار و مراسم تحليف رييسجمهور دوازدهم نبايد به غيرخوديها برسد.

درست اســت كه اين روزها مجلس و اداره اخبار آن سرگرم فراهم كردن مقدمات الزم براي مراسم تحليف رياستجمهوري دولت دوازدهم هستند اما اين حضور خبرنگاران است كه منجر به ثبت و ضبط اين مراسم مهم ميشود چرا كه هر قدر مقامات رسمي و غيررسمي از كشورهاي مختلف در اين مراسم حضور داشته باشند، اين اهالي رسانه هستند كه چهره و صداي آنان را به بيرون ميبرند و رسانهاي ميكنند.

اما متاســفانه به علت كملطفي مسووالن رسانهاي اداره اخبار مجلس، اينبار روزنامــه «جهانصنعت» كه مدتهاســت خبرنگارش در مجلس فعاليت ميكند و در نشستهاي خبري رييسجمهور حضور دارد، دستش از مجلس براي حضور در مراسم تحليف كوتاه شده است. چنين اقدامي از مســووالن اداره اخبار مجلس كه خودشان اهميت ارتباط با رسانه را درك ميكنند، بعيد اســت. اگرچه مسووالن اين اداره ممكن است براي ارتقاي فضاي امنيتي مجلس دست به اين اقدام زده باشند اما نهتنها حضور اهالي رســانه مخرب فضاي امنيتي مجلس نبوده و نيست بلكه برعكس، حضور خبرنگاران كه به دقت و جزئينگري در امور پيرامون خود معروف هستند، ميتواند كمكحال ماموران امنيتي مجلس باشد.

انتظار ميرفت اهالي اداره اخبار مجلس در ادامه كار دولت تدبير و اميد با تدبير بيشتري عمل ميكردند و دست به انتخاب سليقهاي براي حضور خبرنگاران و عكاسان براي مراسم تحليف نميزدند. اما به هرحال اين مساله هم مطرح است كه چرا براي برگزاري بهتر مراسم دست به تعطيلي پايتخت ميزنند اما براي پوشش برنامه تحليف، دست از انتخاب گزينشي برنميدارند؟ البته اين رويه به امري عادي تبديل شده كه رسانههاي نزديكتر به مجلس همواره صاحب اجازه مخصوص از جمله ورود به مراسم تحليف باشند اما قطعا روابط عمومي اداره اخبار بايد از كارشناساني مجرب استفاده و نسبت به نارواييهاي خود اقدام كند. هرچند ندانستن وظيفه ذاتي روابط عموميها در برخي نهادها معضل هميشگي براي اصحاب رســانه بوده و نشان از اين است كه مسووالن در انتخاب و شرح وظايف روابطعموميها همت الزم را به كار نبردهاند و با بيتوجهي به اهميت اين مسووليت افرادي را در اين منصب ميگمارند كه به وظايف خود واقف نيستند. با اين حال اين سوال مطرح است كه برگزاري اين مراسم با انتخاب گزينشي و سليقهاي اهالي رسانه به دليل تصميمات اداره اخبار پارلمان بوده يا خواسته مسووالن حفاظت و امنيت مجلس كه به بهانه اقدام تروريستي چند ماه پيش داعش به اين ساختمان، اين بار دامن خبرنگاران را گرفته است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.