معاوناني كه وزير ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- تغييرات در كابينه دوازدهم تقريبا نهايي شده و رييسجمهور تصميم گرفته بيشتر وزراي جديد از معاونان همان وزارتخانه باشند. در وزارت دادگســتري سيدعليرضا آوايي جانشين مصطفي پورمحمدي خواهد شــد. براســاس اين گزارش در وزارت دفاع نيز امير ســرتيپ حاتمي از امراي ارتش و جانشين كنوني سردار دهقان بر اين منصب خواهد نشست. ســيدعباس صالحي معاون فرهنگي وزارت ارشاد در دولت يازدهم جانشين صالحياميري خواهد شد. در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نيز آذريجهرمي از معاونان محمود واعظي جايگزين او خواهد شد. موضوعي كه خود واعظي نيز برآن صحه گذاشته است؛ در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دكتر خاكي صديق رييس دانشگاه خواجه نصرالدين طوسي به عنوان وزير معرفي خواهد شد. حبيباهلل بيطرف وزير نيرو در دولت دوازدهم خواهد بود. در وزارت اقتصاد با اينكه در آخرين رايزنيها قرار بود مسعود كرباسيان معرفي شود اما شنيده شده محمد نهاونديان به عنوان گزينه اصلي دولت انتخاب شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز محمد شــريعتمداري به عنوان وزير معرفي خواهد شد. علي زرافشان، معاون كنوني آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش نيز به جاي دانشآشتياني به عنوان وزير آموزش و پرورش نيز معرفي خواهد شد. بدينترتيب وزراي اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار، تعاون و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، نفت، ورزش و جوانان، امور خارجه و كشــور در سمتهاي خود باقي ميمانند. با اين حال گفته ميشود به علت مخالفتهاي گسترده در برخي طيفهاي سياسي با حضور رحمانيفضلي در وزارت كشور در صورت تغيير نظر دولت، محمد شريعتمداري به جاي وزارت صنعت به وزارت كشور خواهد رفت. در حوزه معاونان رييسجمهور و نهاد رياستجمهوري نيز تغييراتي شكل خواهد گرفت. محمود واعظي به عنوان رييس دفتر فعاليت خواهد كرد. آقايان نوبخت و جمشيد انصاري در همان سمت معاونت رييسجمهور و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و اســتخدامي باقي خواهند ماند. معاونت جديدي با عنوان ارتباطات و اطالعرساني شكل خواهد گرفت و سخنگوي دولت نيز مسووليت آن را برعهده خواهد گرفت. گفته ميشود صالحياميري مهمترين گزينه براي تصدي اين معاونت و سخنگويي دولت است. هرچند بحثهايي هم درخصوص حضور در معاونت اجرايي مطرح شده است اما به نظر ميرسد هنوز رييسجمهور در اين خصوص به جمعبندي نهايي نرسيده است. علياصغر مونسان يكي از مهمترين گزينههاي حضور در سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي است.

معصومهابتكاربهجايخانمموالورديبهمعاونتزنانخواهدرفتوخانم موالوردينيزبهعنواندستيارويژهيامعاونحقوقشهرونديوپيگيريقانون اساسي به فعاليت خواهد پرداخت. با توجه به تاكيد رييسجمهور مبني بر كاهشنيافتنتعدادزنانكابينهاحتمالحضوريكخانمدرمعاونتحقوقي به جاي مجيد انصاري نيز بسيار زياد است. براساس اين گزارش آنچه كه تاكنون قطعي شده تغييرات در حوزه وزراي كابينه است و رييسجمهور در حوزه نهاد رياستجمهوري و معاونان بيشتر در حد رايزني است و تا پايان راي اعتماد در اين خصوص تصميم نهايي را نخواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.