مانوري كه جمهوري اسالمي ايران به آن نیاز دارد

Jahan e-Sanat - - News - سخن نخست

فرصتــي براي انجام يــك قدرتنمايي ديپلماتيك به ايران داده شده است؛ درست هنگامي كه جمهوريخواهان و دموكراتهاي آمريكايي در اياالت متحده براي تحت فشار گذاشتن ايران همدست شدهاند، راهبردنويسان در تهران ميخواهند مراسم تحليف رياستجمهوري دوازدهم را به يك مانور سياسي و ميدان قدرتنمايي ديپلماتيك تبديل كنند. برخالف دورههاي گذشته، مقامات ايراني در اين تحليف نه فقط از مهمانان بلندپايه زيادي در سطح رييسجمهور و رييس پارلمان براي حضور در مراســم دعوت كردهاند بلكه چه در داخل و چه در خارج از كشور اين مراسم را با تبليغات فراوان و پرســر و صدا برگزار ميكنند، گويي ميخواهند به شركا، رقبا و حتي دشمنان خارجي كشور بفهمانند كه ايــران در حال حاضر در موقعيت مطلوبي قرار دارد و تمام تمهيداتي كه براي تحت فشار گذاشتن يا منزوي كردن ايران انديشــيده يا اتخاذ شده، چندان موثر نبوده است.

اگرچه تاكنون تركيب روساي جمهور و روساي مجلس كه قرار است در اين مراسم شركت كنند مشخص نشده اما تركيب دعوتشدگان احتماال بهگونهاي انتخاب شده كه متحدان منطقهاي مانند عراق، قطر، افغانستان، روسيه ...و و نيز مقاماتي از شــركاي اروپايي و آسيايي كشور به اين مراســم دعوت شــوند. اتفاقا مقامات ايراني چندان بدشان نميآيد كه در اين تركيب چند نفر از مقامات ارشد كشــورهاي غرب اروپا مانند آلمان و فرانسه ...و حضور داشته باشند و مراســم تحليف به صحنه هماوردطلبي ميان ايران و اياالت متحده تبديل شود.

همين كه كميسيونر سياست خارجي اروپا به عنوان نماينده اتحاديه اروپا چمدانهايش را براي سفر به ايران و شركت در مراسم تحليف بسته است، خوشحالي زيادي را براي تهران به وجود آورده، چه در اين موقعيت حضور وي نه فقط به تثبيت روابط در حال گسترش ايران با اروپا ميانجامد و انتقادهاي اروپاييها درباره پرتاب موشك از جانب ايران را بياثر ميســازد بلكه در اين موقعيت كه ترامــپ ارادهاش را بر نابــودي و توقف برجام معطوف و گروهي را مامور بازنگري و نابودسازي آن كرده، موگريني ميتواند با حضور خود در مراسم تحليف رياستجمهوري بــه ايرانيان قوت قلب دهد كه اروپا همچنان به پيماني كه با ايران بسته است، پايبند خواهد ماند.

اگر اين مراسم، آنطور كه پيشبيني ميشود، به خوبي و باآرامش برگزار شود، ميتوان آن را موفقيتي در عرصه ديپلماتيك براي تهران به حساب آورد؛ موفقيتي كه در زمان كنوني مقامات جمهوري اســالمي ايران شديدا به آن احتياج دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.