رژيم صهیونیستي به دنبال يهوديكردن سرزمین قدس است

Jahan e-Sanat - - News - دیپلماسی

وزير امور خارجه كشــورمان در بدو ورود به استانبول براي حضور در نشست فوقالعاده وزراي امور خارجه سازمان همكاري اسالمي گفت: اقدامات اخير رژيم صهيونيستي در مسجداالقصي و قدس كه ادامه سياستها و اشغالگري آنان اســت، بيانگر آن است كه اين رژيم به دنبال تغيير هويت و تغيير سرزميني مناطق اشغالي مخصوصا قدس و در واقع يهودي كردن اين مناطق است. به گزارش ايلنا، محمدجوادظريف با بيان اينكه موضوع قدس و فلسطين اصليترين هدف تشكيل سازمان كنفرانس اسالمي است، اظهار داشــت: اميدوارم تصميماتي كــه در اين اجالس اضطراري اتخاذ ميشود، بتواند زمينه يك اقدام هماهنگ بينالمللي براي پايان دادن رژيم صهيونيستي به اقداماتش را فراهم كند. همچنين محمدجواد ظريف، در اين نشست تاكيد كرد: روزي است تا ما يك صدا با جامعه بينالملل به ويژه شوراي امنيت ملل متحد سخن بگوييم و از آنها بخواهيم به فرهنگ بيكيفري براي رژيم اسراييل پايان داده و اين رژيم را مجبور كند تا برنامهها و جناياتش را متوقف كند.

ظريــف در اين ســفر با وزير امور خارجــه تركيه در اســتانبول ديدار و گفتوگــو كردند. در ايــن مالقات، محمدجــواد ظريف با چاووش اوغلو بر اهميت نشســت فوقالعاده كميته اجرايي وزراي امور خارجه كشــورهاي اســالمي درباره فلسطين تاكيد كرد. عالوه بر اين تالش براي رســيدن به حجم مبادالت دو كشور به ۰۳ ميليارد دالر و برداشتن موانع توســعه همكاريها و نيز موافقت براي برگزاري شوراي عالي راهبردي دو كشور در آينده در تهران از محورهاي اين ديدار بود. دكتر ظريف و چاووش اوغلو در اين مالقات همچنين درباره موضوعات منطقهاي و سوريه تبادلنظر و بر تقويت گفتوگوهاي آستانه درباره سوريه تاكيد كردند. همچنين ظريف در حاشيه نشست فوقالعاده كميته اجرايي وزراي خارجه سازمان كنفرانس اســالمي با وزير امورخارجه اندونزي با يكديگر مالقات و درخصوص روابط دوجانبه و موضوعات منطقهاي گفتوگو و تبادلنظر كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.