ممانعت ايران از ورود هیات عربستاني به ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يك مسوول وزارت خارجه عربستان مدعي شد كه ايران نگذاشت براي تكميل روند تحقيق و بررسي مساله حمله به سفارت به آنجا برويم. يك مسوول وزارت خارجه عربستان مدعي شد كه با گذشت بيش از يك سال و نيم از قضيه حمله به سفارت عربستان در تهران مقامات ايراني نگذاشتند كه روند تحقيق درباره اين مساله و مساله كنسولگري ما در مشهد تكميل شود و ايران در سايه اين قطع روابط تالش كرد امتيازات ديپلماتيكي در داخل عربستان به دست آورد. اين مسوول در پايان مدعي شد: عربستان مانند گذشته اين مساله را براي سازمانهاي بينالمللي مربوطه توضيح خواهد داد تا براساس توافقنامه وين در رابطه با روابط ديپلماسي و قوانين بينالمللي تصميماتي اتخاذ شود و به حقوق ديپلماسي خود دست يابد. از طرفي بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعاي وزارت خارجه عربستان در مورد عدم اجازه ورود به هيات سعودي جهت بازيد از اماكن ديپلماتيك ايران گفت: اين سخنان مغلوط و غير واقعي است. به نظر ميرسد احتماال اين اظهارات بدون هماهنگي با مقامات ذيربط و آگاه در وزارت خارجه عربستان صورت پذيرفته است. سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: توافق انجام شده در اين خصوص دو طرفه و به صورت متقابل بوده و پس از پذيرش اصل عمل متقابل توسط وزارت خارجه سعودي، رواديد هيات مذكور حدود يك ماه قبل توسط طرف ايراني صادر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.