حضور 8 ريیسجمهور و 19 ريیس مجلس در مراسم تحلیف

Jahan e-Sanat - - News -

پايگاه اطالعرســاني دولت- معاون ارتباطات و اطالعرســاني دفتر رياستجمهوري از حضور هشت رييسجمهور و ۹۱ رييس مجلس در مراسم تحليف حسن روحاني هشتمين رييسجمهور ايران خبر داد. پرويز اسماعيلي با بيان اينكه تاكنون حضور حداقل۲۹ هيات بلندپايه خارجي و بينالمللي در اين مراسم نهايي شده است و احتمال افزايش تعداد هياتها نيز وجود دارد، گفت: در اين مراســم ۵۲ هيات از آسيا و اقيانوسيه، ۶۲ هيات از كشورهاي عربي و آفريقايي و۰۳ هيات از اروپا و قاره آمريكا شركت ميكنند. وي همچنين از حضور ۱۱ هيات از دبيران كل و مسووالن ارشد سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي در اين مراسم خبر داد و اظهار كرد: ۹ معاون رييسجمهور و نخست وزير، هفت معاون رييس مجلس، ۱۱ وزير امور خارجه و ۵۳ فرستاده ويژه كشورها نيز در مراسم تحليف رييسجمهور حضور مييابند. معاون ارتباطات و اطالعرساني دفتر رياستجمهوري خاطرنشان كرد: همچنين در اين مراسم ۲۱ معاون وزير خارجه، شش رييس گروه دوستي - پارلماني و دو رييس كميسيون سياست خارجي پارلمانها شركت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.