نقض برجام از سوي آمريكاييها روشن است

Jahan e-Sanat - - News -

رييسمجلسشوراياسالميبااشارهبهاينكهنقضبرجامازسويآمريكاييها روشن است، گفت: ايران با قاطعيت و درايت مانع از دستيابي آمريكاييها به هدفشان شود. به گزارش خانه ملت، علي الريجاني گفت: در جلسه هيات نظارت هستهايبحثمفصليدرخصوصتحريمهايجديدآمريكاصورتگرفتودقيقا چگونگيوميزانتحريمهاتحليلشد.رييسمجلسشوراياسالميادامهداد:در جلسه هيات نظارت هستهاي اينكه چه مقدار تحريمهاي جديد آمريكا با برجام مخالف است، مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد كه اين موضوع با بندهاي مختلف برجام تعارض دارد. رييس قوه مقننه گفت: كليات طرحي درخصوص مقابله با اقدامات آمريكا در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مصوب شده و اين كميسيون در حال بررسي جزييات طرح مذكور است. وي بيان كرد: بنده به رييس كميسيون امنيت ملي مجلس درباره رسيدگي به طرح مذكور تاكيدات الزم را داشتهام و در اين رابطه جلسه فوقالعاده نيز برگزار شده وبعدازمراسمتحليفرياستجمهوري،اگركميسيونامنيتمليكارهاينهايي طرح را انجام دهد، پيشبيني ميشود اين طرح در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه در صحن علني بررسي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.