نفسهای آخر 3 موسسه غیرمجاز

Jahan e-Sanat - - News -

در حالی رییس کل بانک مرکزی تاکید داشته که به زودی وضعیت سه تعاونی اعتباری غیرمجاز را مشخص میکند و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را تا مراحل آخر پیش خواهد برد که ظاهرا تعاونیهای البرز ایرانیان، افضل توس و آرمان (وحدت) سه موردی هستند که به زودی تعیینتکلیف میشوند، هر چند در این بین گمانهزنیها در مورد بانکهایی که قرار است مسوولیت و تعهدات آنها را بپذیرند نیز بسیار است.

به گزارش ایسنا، بعد از جلسات بین بانک مرکزی و مجلس و تعیین مهلت برای تعیینتکلیف موسسات غیرمجاز و سپردهگذاران آنها در نهایت بانک مرکزی وعده داد بین دو تا سه ماه آینده فعالیت غیرمجازها در بازار پول را پایان دهد. بر این اساس در مذاکراتی که وجود داشته قرار بر این است که غیرمجازهای بزرگ و فعال فعلی تعیینتکلیف و تعهدات آنها از سوی بانکها و موسسات مجازی که دارای شرایط کافی برای این موضوع هستند، واگذار شود.در حال حاضر جدای از موسسه کاسپین که با هشت تعاونی زیرمجموعه درگیر مسایل خاص خود بوده و با توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال تعیین وضعیت ســپردهگذاران تعاونیهای خود است، موسسه آرمان که پیشتر شامل ۰۱ تعاونی بود و هشت تعاونی آن به موسسه کاسپین منتقل شد، خود از حاشیهسازان بازار است. اکنون دو تعاونی از آرمان تحت عنوان البرز ایرانیان و وحدت باقی مانده که در مورد البرز ایرانیان از سال گذشته تاکنون فعالیتهای آن متوقف شده و سپردهگذاران این تعاونی بالتکلیف ماندهاند و از سوی دیگر وحدت که در حال حاضر با نام رسمی آرمان فعالیت میکند، مدتی است دچار مشکل شده و سپردهگذاران آن نیز عمدتا در حال تجمع و اعتراض نسبت به وضعیت خود قرار دارند.از سوی دیگر تعاونی غیرمجاز افضل توس از دیگر مواردی است که ظاهرا به زودی مسوولیت آن واگذار شده و دیگر فعالیت مستقلی نخواهد داشت؛ تعاونیای که سپردهگذاران آن نیز در امور مربوط به آن دچار مشــکل هستند.برای تعیین وضعیت این سه تعاونی ظاهرا دو بانک و یک موسسه اعتباری وارد مذاکره شده و توافقاتی هم انجام شده است و در صورت نهایی شدن به زودی به نظر میرسد تعهدات افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان (وحدت) به این بانکها و موسسات واگذار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.