رشد ۸۱ درصدی منابع بانک قرضالحسنه مهر ایران

Jahan e-Sanat - - News -

عضو هیاتمدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: منابع کل بانک تاکنون بالغ بر ۹/۸۱ درصد و منابع شــعب اســتان تهران نیز از ابتدای سالجاری نسبت به پایان سال گذشته ۰۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، حســن تلیکانی در نشست هماندیشی روسای شعب استان تهران با اعالم این مطلب افزود: تمامی مشکالت در حوزههای مختلف بانکداری به ویژه در شعب بانک باید شناسایی شده و در کمترین زمان ممکن برای رفع آن تالش شود.وی با اشاره به رشد چشمگیر منابع و آمار قابل مالحظه بهبود عملکرد شعب استان تهران بیان داشت: شعب این استان در چهار ماه ابتدای سال ۶۹ بیش از ۰۶ درصد رشد منابع داشته است که این امر بیانگر شایستگی مدیریت شعب استان تهران و زحمات و تالشهای کارکنان ساعی در صف و ستاد است که جای تقدیر دارد. عضو هیاتمدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران ضمن تاکید به اقدامات موثر انجام شده در خصوص کاهش میزان مطالبات افزود: خوشبختانه در سال گذشته با تالشهایی که در رابطه با کنترل و پیگیری وصول اقساط معوق صورت گرفت، میزان مطالبات بانک ۶۳ درصد کاهش یافت و جمع کل آن نزدیک به یک درصد است که در مقایسه با استانداردهای جهانی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.وی با اشاره به اصول بانکداری خرد در شبکه بانکی کشور گفت: دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاهها یکی از وظایف شعب بانک است و در این زمینه بانکی موفق است که عملکرد مناسبی برای جذب مشتریان حقیقی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.