حکومت نظامی در كاخ سفيد

Jahan e-Sanat - - News -

با نگاهي به حكومت ۰۸۱ روزه دونالد ترامپ آشفتگي و بينظمي در داخل حكومت به خوبي قابل مشاهده اســت. رييسجمهور آمريكا با انتصابات و بركناريها و اســتعفاهاي سريع، عميق شدن شكاف ميان حزب جمهوريخواه و رييسجمهور، عدم تغيير محسوس در وضع اقتصادي آمريــكا، ايجاد بحرانهاي متعدد و نداشتن يك سياست خارجي منسجم، ضعف وزارت امــور خارجه، تحريك بيدليل ســاير كشورها و حتي متحدان آمريكا هر روز بيشتر به تباهي نزديك ميشود.

هرج و مرج در كاخ سفيد پايان نميگيرد. رييسجمهور آمريكا، آنتوني اسكاراموچي را تنها ۰۱ روز بعد از انتصاب به مديريت ارتباطات كاخ سفيد اخراج كرد و از روزي بزرگ سخن گفت. كاخ سفيد اين خبر را تاييد كرد. پيش از آن چندين رســانه از اخراج اســكاراموچي خبر داده بودند. اسكاراموچي ۰۱ روز پيش به مديريت جديد ارتباطات كاخ سفيد منصوب شده بود. با وجود اين تنها در همين زمان كوتاه او زير انتقادهاي شديد قرار گرفت.

روزي كه جان كلي، وزير پيشــين امنيت ملي آمريكا، كار خود را به عنوان رييس دفتر دونالد ترامپ در كاخ سفيد آغاز كرد، رسانهها از بركناري مدير ارتباطات تازه منصوب شده كاخ سفيد خبر دادند. كاخ سفيد در بيانيهاي اين گزارش را تاييد كرده است.

دوشنبه گذشته ساعتي پس از آنكه رسانهها از مراسم ســوگند و آغاز به كار جان كلي در سمت جديدش در كاخ سفيد گزارش كردند، نيويوركتايمــز به نقل از منبعــي كه نام او فاش نشــده از بركناري آنتوني اسكاراموچي، مدير ارتباطات تازه منصوب شــده كاخ سفيد خبر داد.

انتصاب جان كلي، ژنرال چهارستاره سابق ايــن اميد را زنده كــرده كه او نظم را در كاخ سفيد برقرار خواهد كرد. كاخ سفيد ميگويد، اسكاراموچي از مقام خود عزل شد تا كلي بتواند دفتري ســفيد برابر خود داشته و تيم دلخواه خود را تشكيل دهد.

اسكاراموچي كه پيشتر از سرمايهگذاران والاستريت بود، ۰۱ روز پيش به سمت مدير ارتباطات كاخ ســفيد منصوب شــد و پس از انتصاب او به اين سمت، سخنگوي كاخ سفيد و اندكي بعد رييس دفتر رييسجمهور از سمت خود كنارهگيري كردنــد. او در روزهاي اخير اظهاراتي جنجالي عليه رييس دفتر پيشــين دونالد ترامپ، رينس پريبس و نيز مشاور ارشد ترامپ، استيو بنن بر زبان آورده بود، از جمله رينس پريبس را متهم كرده بود كه منبع اصلي درز اطالعات از كاخ سفيد است.

آنطور كه سخنگوي كاخ سفيد در كنفرانس مطبوعاتي خود گفت دونالد ترامپ اين گفتهها را نامناسب تشــخيص داده است. پريبس در گفتوگويي كه پس از كنارهگيري از سمتش با سيانان داشت، حاضر نشد درباره گفتههاي جنجالي اسكاراموچي ابراز نظر كند و تنها بر حمايت كامل خود از تصميمهاي رييسجمهور تاكيد كرد.

نشريه پوليتيكو گزارش كرده كه بركناري اســكاراموچي به درخواست جان كلي صورت گرفتــه اســت. در چارچوب ســازماني كاخ ســفيد، مديــر ارتباطــات زير نظــر رييس دفتــر رييسجمهور فعاليــت ميكند. برخي جمهوريخواهان آمريكا اميدوارند انتخاب جان كلي به سمت رياست دفتر رييسجمهور، به ساماندهي دوباره كاخ سفيد بينجامد.

ترامپ خود پيشتر با ستايش از فعاليتهاي جان كلــي در دوران تصــدي وزارت امنيت داخلي، او را رهبر بزرگ و ستارهاي واقعي در دولتش توصيف كرده بود.

دولــت آمريكا اعالم كــرده كه در آينده تمامي اعضاي كاخ ســفيد مســتقيما بايد به كلي گزارش دهنــد. اين امر شــامل ايوانكا ترامــپ، دختر و جارد كوشــنر، داماد ترامپ هم ميشود كه در مقام مشاور رييسجمهور مشغول به كارند.

هنوز روشــن نيست چه كســي مديريت ارتباطات كاخ سفيد را بر عهده خواهد گرفت. كاخ ســفيد در مورد آينده اسكاراموچي نيز تنهــا اعالم كــرد كه او در كاخ ســفيد ديگر نقشــي بر عهده نخواهد گرفت. ترامپ بعد از اخراج اســكاراموچي توئيت كرد: روزي بزرگ در كاخ سفيد.

‌كاخ‌سفيد:‌ترامپ‌برنام ‌هاي‌براي‌تغيير‌ كابينه‌ندارد

از طرفي به گزارش آسوشــيتدپرس، روابط نه چندان خوب ميــان رييسجمهور آمريكا و دادســتان كل به نظر رو به وخيمتر شدن است اما كاخ ســفيد اعالم كــرد رييسجمهور صد درصد درباره كابينه خود مطمئن است و يكي از آنها دادســتان كل است و به دنبال تغيير در آن نيست. دونالد ترامپ رسما در هفتههاي اخير به جف سشنز، دادستان كل حمله كرده و او را فردي ضعيف خوانده كه از پرونده رسيدگي به دخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوريآمريكا خودش را كنار كشيده است.

سارا هوكابي ساندرز، سخنگوي كاخ سفيد در پاسخ به گزارشهايي درباره اينكه دونالد ترامپ مســاله انتقال سشنز از دادستاني كل به وزارت كشور را مد نظر قرار ميدهد، گفت: درباره تغيير اعضاي كابينه هيچ گفتوگويي صورت نگرفته اســت. ترامپ صددرصد بابــت تمامي اعضاي كابينهاش مطمئن است. سشنز يكي از حاميان اوليه ترامپ بود و اين دو نفر به اظهار نظر درباره سركوب مهاجران غيرقانوني پرداختند. سشنز اخيرا گفته بود كه شــايد بهتريــن هفتهام در ارتباط با ترامپ نبوده باشــد اما بر اين باورم كه ضرورتهاي وزارت دادگستري را درك كردهام و ميدانم ترامپ چه ميخواهد. سشنز دوشنبه گذشته به كاخ سفيد رفت تا در نخستين نشست كامل كابينه تحت نظر جان كلي شركت كند. اعتراف كوشنر به به هم ريختگي تيم ترامپ داماد و مشاور ترامپ كه خود از متهمان ارتباط با روسيه است، گفت: ستاد انتخاباتي ترامپ به هم ريختهتر از آن بود كه بتواند با مسكو تباني كند و توان تباني با نمايندگان خود را هم نداشت.

به نوشته هيل، جارد كوشنر در اين اظهارات خود كه به صورت خصوصي به كارآموزان كنگره آمريكا بيان شد، ستاد ترامپ را ناتوان از ارتباط با نمايندگان خود در نقاط مختلف اياالت متحده توصيف كرد. وي به اتهام تباني با روســيه عليه ترامپ اشاره كرد و افزود: ما حتي توان تباني با نمايندگان محلي خود را نيز نداشتيم.

كوشنر پيشتر در جلسه شهادت خود در سناي آمريكا به چهار ديدار خود با طرفهاي روس در خــالل كارزار انتخاباتي و در دوره انتقال قدرت اشــاره كرده بود. دو ديدار از چهار ديدار با سفير روسيه در واشنگتن و دو ديدار ديگر يكي با رييس بانك دولتي روسيه و ديگري با يك وكيل روسي بوده كه توسط پسر ترامپ ترتيب داده شده بود. اتهام ارتباط ستاد انتخاباتي ترامپ با روسيه از آغاز دوره رياستجمهوري وي مطرح شد و تنشهاي بسياري در واشنگتن ايجاد كرده است. بسياري از مقامهاي دولت ترامپ تاكنون براي اداي شهادت و پاسخ به پرسشهاي سناتورها و نمايندگان در اين خصوص به كنگره آمريكا احضار شدهاند.

وزير دادگســتري ترامپ كه مسوول هدايت تحقيقات مربوط به دخالت روسيه در انتخابات رياســتجمهوري آمريكا بود، در پي افشــاي اســنادي خود از مظنونين اين پرونده شناخته شــده و براي شهادت به سنا احضار شد. وي به خواست قانونگذاران آمريكايي از سرپرستي اين پرونده كنارهگيري كرد و معاون خود رابرت مولر را كه پيشتر رييس افبيآي بود، به اين سمت گمارد. با پيشرفت اين تحقيقات هر روز پاي افراد جديدي از مقامهاي كنوني و پيشين دولت ترامپ، افراد وابسته به ستاد انتخاباتي و همچنين اعضاي خانواده وي به اين پرونده باز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.