شكايت قطر عليه تحريمكنندگان به سازمان تجارت جهاني

Jahan e-Sanat - - News - چالش

قطرعليهكشورهايتحريمكنندهبهسازمانتجارتجهاني شكايت كرده است. با گذشت حدود دو ماه از آغاز تحريمهاي تجاري و سياسي عربستان، بحرين و امارات عليه اميرنشين قطر،اينكشورباتسليمشكايتيبهسازمانتجارتجهاني،سه كشور حوزه خليج فارس را متهم كرده است كه تعهدات خود در زمينه حمايت و ترويج تجارت آزاد را نقض كردهاند و خواستار به جريان افتادن روند اقدام در اين زمينه شده است.

سخنگوي مدير دفتر روابط قطر با سازمان تجارت جهاني، گفته است كه اين دفتر با تسليم درخواست مشورت با سه كشور تحريمكننده، نخســتين گام را در راه طرح اختالف تجاري با آنها در سازمان تجارت جهاني برداشته است. طبق مقررات اين سازمان كشورهاي طرف شكايت بايد ظرف ۰۶ روز به شــكايت پاسخ دهند در غير اين صورت، رسيدگي به شكايت به جريان ميافتد.

در صورت محكوميت، كشورهايي كه تعهدات خود به عنوان اعضاي سازمان تجارت جهاني را نقض كنند، ممكن است با اقداماتي چون مقابله به مثل مواجه شوند.

مدير دفتر روابط قطر و سازمان جهاني گفته است تاكنون به كشورهاي تحريمكننده فرصت كافي داده تا توضيح دهند چگونه تحريم اين اميرنشين را با تعهداتشان به آزادي تجارت توجيه ميكنند اما هنوز پاسخ قانعكنندهاي دريافت نكرده

درپيانتخاباتخونينتغييرقانوناساسيدرونزوئال،آمريكا رييسجمهور سوسياليست اين كشور را تحريم كرد. نيكالس مادورو هم دونالد ترامپ را به سخره گرفت و تحريم آمريكا را نشانه درماندگي و نفرت خواند.

دولت آمريكا نيكالس مادورو را ديكتاتور خواند و براي اولين بار مستقيما تحريمهايي مالي عليه او وضع كرد. داراييها و حسابهاي بانكي احتمالي مادورو در آمريكا مسدود شده و شهروندان آمريكايي از هر گونه معاملهاي با او منع ميشوند. دولت آمريكا با اشاره به انتخابات خونين مجلس موسسان براي تغييرقانوناساسيدرونزوئالاعالمكرد:اينانتخاباتغيرقانوني تاييد ميكند كه مادورو ديكتاتوري است كه به خواست مردم ونزوئال توجهي نشان نميدهد.

مادورو اولين رييسجمهور در آمريكاي التين است كه در اين فهرست خاص تحريم آمريكا قرار ميگيرد. پيش از او كيم جونگ اون از كره شمالي، رابرت موگابه از زيمبابوه و بشار اسد از سوريه در جايگاه مشابه در اين فهرست قرار گرفته بودند.

مادورو به اين تحريمها با تمسخر پاسخ داد و گفت: امپراتور دونالد ترامپ، من به اين تحريمها مفتخرم. او با اين گفته كه با كوكالسكالني كه در كاخ سفيد حاكم است، ضديت دارد به هواداران خود گفت مخالف امپرياليسم آمريكاي شمالي، اســت. وي افزوده است: همواره خواستار گفتوگو و مذاكره بودهايم كه بخشي از استراتژيمان براي تعامل با كشورهاي مورد نظر است با اين هدف كه آنها در مورد اقدامات خود و جنبههاي قانوني آن توضيح دهند و راهحلي براي اختالفات كنوني بيابند اما نتيجهاي به دست نيامده است.

۵ ژوئن دولتهاي عربستان، بحرين، امارات و مصر با متهم كردن قطر به حمايت از تروريسم و ناديده گرفتن تعهد مشترك اعضاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال ۴۱۰۲، روابط سياسي خود با اين اميرنشين را قطع كردند و آن را هدف تحريم تجاري و اقتصادي قرار دادند. چند كشور ديگر از جمله يمن و مالديو هم روابط سياسي خود را با قطر قطع كردند.

كشــورهاي تحريمكننده بعدا شرايط 3۱گانهاي را براي پايان دادن به تحريم مطرح كردند كه از جمله شــامل قطع حمايت مالي قطر از سازمانهاي تروريستي، كاهش روابط با ايران، متوقف كردن فعاليت شــبكه خبري الجزيره و بستن يك پايگاه نظامي تركيه در اين كشور بود. قطر اين شرايط را نپذيرفته و براساس برخي گزارشها، كشورهاي تحريمكننده نيز گفتهاند بر اجراي تمام اين خواستها اصرار ندارند. با اين همه نشاني از پايان اين اختالف ديده نميشود. استعمار و نژادپرستي است.

مادورو با اشاره به برتري آراي مردمي هيالري كلينتون در انتخابات رياستجمهوري سال ۶۱۰۲ آمريكا گفت: در اياالت متحده آمريكا ميتوان با سه ميليون راي كمتر از رقيب هم رييسجمهور شد. عجب دموكراسي محشري. دونالد ترامپ

قطر و كشورهاي تحريمكننده از اعضاي سازمان تجارت جهاني هســتند كه با هدف لغو و كاهش موانع تجارت آزاد تشــكيل شده است. كشورهايي كه به عضويت اين سازمان پذيرفته ميشوند، براي اجراي اهداف سازمان عمال وارد توافقي دوجانبه با اعضاي ديگر ميشوند و سازمان را مرجع رسيدگي به اختالفات تجاري خود قرار ميدهند. قطر در شكايتنامه خود به سازمان تجارت جهاني كشورهاي تحريمكننده را به اقدامات جبرآميز براي انزواي اقتصادي و نقض حق قطر براي برخورداري از تجارت آزاد متهم كرده است.

به گزارش رويترز، متن دادخواست قطر عليه عربستان و امارات به هشت صفحه و عليه بحرين به شش صفحه ميرسد و شامل فهرستي از اختالالتي است كه به گفته قطر، اين كشورها در زمينه ارتباط تجاري آزاد اين اميرنشين ايجاد كردهاند.

محدوديتهاي تجاري ناشي از تحريم عليه قطر شامل ممنوعيت رفت و آمد به بنادر قطر، ســفر شهروندان اين كشور به كشــورهاي تحريمكننده، جلوگيري از فعاليت ارائهدهندگان خدمات كامپيوتري و وبسايتهاي قطري و بستن مرزهاي آبي و ممنوعيت پرواز هواپيماهاي تجاري اين كشور بوده است.

دفتر ارتباط قطر و سازمان تجارت جهاني رقم مشخصي در انتخاباتي كه به رياستجمهوري او انجاميد، با اتكا به آراي الكترال (هيات نخبگان) توانســت بر رقيب خود پيروز شود. رييسجمهور ونزوئال در ادامه اظهاراتش تحريمهاي آمريكا عليه خودش را نشــانگر درماندگي و نفرت دونالد ترامپ از ونزوئالي سوسياليست خواند. را به عنوان خسارت ناشي از تحريمها ذكر نكرده و همچنين نگفته است در صورتي كه سازمان تجارت جهاني سرانجام به محكوميت اين سه كشور راي دهد، خواستار چه نوع اقدامات تالفيجويانه خواهد شد. معموال روند رسيدگي به شكايات در اين ســازمان بسيار كند است و بين دو تا پنج سال به طول ميانجامد. احتماال هدف قطر در اين مرحله، وارد كردن فشار به اين سه كشور بوده است.

قطر عليه مصر شــكايتي تسليم سازمان تجارت جهاني نكرده است. مصر، قطر را مشمول تحريم اقتصادي قرار داده و روابط سياســي و توريستي خود را با آن كشور قطع كرده اما به اخراج شهروندان قطري از مصر يا فراخواندن شهروندان مصري از قطر مبادرت نورزيده است. هزاران كارگر مصري در قطر مشغول كار هستند.

عالوه بر شــكايت به ســازمان تجــارت جهاني، دوحه شكايتهايي را عليه ممنوعيت پرواز شركتهاي هواپيمايي آن كشور به كشورهاي تحريمكننده به سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري وابسته به سازمان ملل - ايكائو - تسليم كرده و خواستار مداخله اين سازمان شده است. قطر همچنين ممنوعيت فعاليت شبكه الجزيره در كشورهاي تحريمكننده را مصداق محدود كردن آزادي دسترسي به اطالعات دانسته و از نهادهاي بينالمللي خواسته در اين زمينه دخالت كنند. ‌حاميان‌و‌مخالفان‌مادورو يكشــنبه گذشــته انتخابات تعيين ۵۴۵ عضو مجلس موسسان ونزوئال برگزار شــد. با وجود اعتراضهاي خونين و اتهامهاي تقلب، نيــكالس مادورو برنامه خود براي تغيير قانون اساسي را كه منتقدان آن را راهي براي سقوط كشور به ديكتاتوري خواندهاند، عملي كرد. انتخابات يكشنبه گذشته با انتقادهاي شــديد بينالمللي همراه بود. دولت آمريكا اين انتخابات را غيرقانوني خوانده اســت. در عين حال مادورو از هواداراني نيز برخوردار بود.

گفتني است مكزيك، كلمبيا، پاناما، آرژانتين، كاستاريكا، پاراگوئه و پرو نتيجه انتخابات را نميپذيرند، در مقابل، بوليوي، كوبا و نيكاراگوئه به عنوان حامي در كنار مادورو ايستادهاند. روسيه نيز از حمايت خود از مادورو سخن گفته است. وزارت خارجه روسيه در مسكو ابراز اميدواري كرده كه كشورهايي كه ظاهرا در فكر افزايش فشار اقتصادي بر مادورو هستند، از خود خويشتنداري نشان دهند. دولت آلمان از خشونت غيرمتناسب نيروهاي امنيتي ونزوئال در برخورد با اعتراضهاي انتخاباتي انتقاد كرده است. دولت آلمان گفته است ترديد بسيار بزرگي در زمينه به رسميت شناختن اين انتخابات از سوي اتحاديه اروپا وجود دارد. رييس پارلمان اروپا گفته است اين پارلمان انتخابات ونزوئال را به رسميت نخواهد شناخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.