پنتاگون نگران توافق تسليحاتي تركيه با روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

تصميم تركيه براي خريد تسليحات چند ميليون دالري از روسيه باعث نگراني پنتاگون شده است. مقامهاي دفاعي آمريكا نگرانند كه سيستمهاي دفاعي و نظامي ساخت روسيه باعث به خطر افتادن موقعيت عمليات مشترك آمريكا با متحد ناتو يا همان تركيه شود. به نوشته واشنگتن پست، آنكارا و مسكو ماه گذشته ميالدي بر روي مسايل اوليه توافق ۵ / ۲ ميليارد دالري تامين سالح و چهار سيستم دفاع موشكي ۰۰۴S براي سال آتي ميالدي از جانب روسيه براي تركيه توافق كردند. براساس مفاد اين توافق، مقامهاي دفاعي روسيه قرار است دو سيستم دفاع موشكي از چهار سيستم را از طريق كمپاني تسليحاتسازي روسوبورونكسپورت روسيه براي تركيه تامين كنند. دو سيستم ديگر در تركيه و از قطعات و سيستمهاي تامين شده از سوي ارتش روسيه ساخته ميشود. مقامهايپنتاگونهمچناننگرانهستندكهتصميمتركيهبرهمكارياينكشور با آمريكا اثر بگذارد و عالوه بر اين، بر روابط آنكارا و ساير كشورهاي عضو ناتو نيز خدشه وارد كند. سخنگوي وزارت دفاع آمريكا گفت: تنها نگراني ما درباره قابليت همكاري با تركيه است. تركيه يكي از اعضاي ناتو است و اين مهم است كه كشورهاي عضو ائتالف از داخل ائتالف سالح تامين كنند نه از كشورهاي غير عضو. بسياري از متحدان ناتو از تسليحات آمريكا يا ساخت كشورهاي اروپا اســتفاده ميكنند و اكثريت نيروهاي ائتالف آموزش الزم را براي استفاده از سالح ساخت روســيه نديدهاند. جف ديويس، سخنگوي وزارت دفاع آمريكا ادامه داد: آنچه درباره توافق تسليحاتي ميان روسيه و تركيه مطرح شده، باعث نگراني است اما اين تصميم تركيه است. تركيه تالش كرد توافقي را براي خريد رهگيرهاي موشك ساخت چين در سال ۶۱۰۲ تضمين كند اما اين توافق در بحبوحه فشارهاي ناتو و آمريكا متوقف شد.

تصميم آنكارا در خريد تسليحات از روسيه بهجاي سيستمهاي تسليحاتي از آمريكا جديدترين نمونه در رويكرد تامين ســالح توسط تركيه از خارج از آمريكاست. واشنگتن و تركيه همچنان بر سر تصميم پنتاگون درباره حمايت آمريكا از شبهنظاميان كرد در سوريه و عراق كه با داعش ميجنگند، مخالف هســتند چون تركيه اين شبه نظاميان را عناصر مخرب و عضو سازمانهاي تروريستي ميداند كه مسوول انجام حمالت عليه نيروهاي تركيه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.