افشاگري ويكيليكس عليه ماكرون

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC سايت افشاگر ويكيليكس بيش از ۱۲ هزار نامه مربوط به فعاليتهاي انتخاباتي امانوئل ماكرون، رييسجمهور فرانسه را منتشر كرد. تاريخ اين نامهها از مارس ۹۰۰۲ تا آوريل ۷۱۰۲ است. در اين نامهها در مورد رسواييهاي ماكرون سخن گفته شده است.

در ابتداي ماه مي ماكرون به همراه مارين لوپن به دور دوم انتخابات رياستجمهوري فرانسه راه يافت. يك روز پس از اين اتفاق ويكيليكس از درز ايميلهاي ماكرون خبر داد. پس از آن تيم انتخاباتي ماكرون اعالم كرد ايميلها مورد حمله ســايبري قرار گرفتهاند اما اسنادي كه منتشر شــده است، كذب اســت. با وجود اين مسايل و اعالم تخلفات ماكرون، وي توانست روز ۴۱ مي ۶۶ درصد آرا را كسب كند. پيش از اين جوليان آســانژ اعالم كرده بود كه وي اسنادي در اختيار دارد كه سياستمداران فرانسوي را به خطر مياندازد. اين اسناد از مكاتبات هيالري كلينتون به دست آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.