از حق حاكميت خود كوتاه نميآييم

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور چين ديروز به مناسبت نودمين سالروز تاسيس ارتش آزاديبخش خلق كره گفت، پكن عاشق صلح است اما هرگز در دفاع از حق حاكميت خود سازش نخواهد كرد.

رهبر چين گفت: مردم چين صلحدوست هستند. ما هرگز به دنبال تخاصم و يا توسعهطلبي نبودهايم اما اعتماد قدرت شكست تمام دشمنان را داريم. هرگز به هيچ فرد، سازمان و يا حزب سياسي اجازه نميدهيم هيچ بخشي از اراضي چين را در هيچ زماني و به هيچ نحوي، جدا كند. هيچكس نبايد از ما انتظار داشته باشد كه ميوه مسمومي كه براي تماميت ارضي، امنيت و يا منافع ما مضر است، قورت دهيم. شي جينپينگ افزود: هيچ كس نميتواند چيزي را به پكن تحميل كند هر چيزي كه حاكميت، امنيت و منافع آن را تهديد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.