ماندن يا بركناري تامر

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس-مجلسعوامكنگرهبرزيلامروزدرخصوصاينكهآيا رييسجمهور اين كشور بايد به خاطر دريافت رشوه از كار معلق و دادگاهي شود يا خير، تصميمگيري ميكند. تاريخ نشان داده كه در عصر معاصر، ماه آگوست يكي از بدترين ماهها براي روساي جمهور برزيل بوده است؛ ســيويك روزي كه در آن روساي جمهور برزيل يا استيضاح يا بركنار شــدهاند و حتي در يك مورد دست به خودكشي زدهاند. رييسجمهور پيشين برزيل نيز ۱3 اوت سال گذشته ميالدي به خاطر نقض قوانين مالي در مديريت بودجه بركنار شد اما اين بار نوبت به ميشل تامر رسيده كه درخصوص اتهام دريافت رشوه كه از سوي دادستان كل برزيل عليه وي مطرح شده با رايگيري مجلس عوام كنگره مواجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.