احتمالكاهشحضورنظاميآمريكادرافغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-براساسگزارشهايمنتشرشده،باوجوددرخواستفرماندهان ارتش آمريكا براي افزايش نيرو در افغانســتان، مقامهاي دولت ترامپ همچنان نسبت به استقرار تعداد بيشتري سرباز در اين كشور ترديد دارند. گفته شده كه دونالد ترامپ كمتر از سه ماه بعد از آنكه مقامهاي نظامي و غيرنظامي بلندپايه آمريكا افزايش قواي نظامي آمريكا در افغانستان را خواستار شدند، در حال بررسي خارج كردن نظاميان آمريكايي از افغانستان است. با وجود آنكه راهبرد رسمي دولت ترامپ براي افغانستان قرار بود تا اواسطژوئيهتعيينشودامامقاماتدولتاوهمچناندربارهاستقرارنظاميان بيشتر براي كمك به نيروهاي امنيتي افغانستان در حال بحث هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.