مسدود شدن روند تسريع رفراندوم كاتاالن

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- دادگاه قانون اساســي اسپانيا تالش براي تسريع مقدمات رفراندوم منطقه كاتاالن را مسدود كرد. مجلس كاتالونيا كه تحت كنترل احزاب طرفدار استقالل است، چندي پيش تدابيري را تصويب كرد كه باعث تسريع تصويب قوانين و مقدمات رايگيري ميشد و اين مساله با شكايت دولت اسپانيا به دادگاه قانون اساسي مواجه شد. حال دادگاه قانون اساسي با تاييد چالش حقوقي مطرح شده از سوي دولت اسپانيا كه مخالف استقالل كاتالونياست، اين تصميم پارلمان محلي را مسدود كرد تا دادگاه به نتيجه نهايي دست يابد. معموال اين روند چندين ماه طول ميكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.