افزايش‌‌ارزش‌معامالت‌فرابورس‌

Jahan e-Sanat - - News -

حجم معامالت فرابورس در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰۱ درصد افزايش نشان ميدهد. به گزارش سنا، از ابتداي امسال تاكنون۲۳ ميليارد و۷۷۴ ميليون ورقه بهادار در دو ميليون و ۴۷۵ هزار نوبت به ارزش ۹۲۱ هزار و ۸۲ ميليارد ريال طي ۸۷ روز معامالتي در بازارهاي فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب از افزايــش ۰۱ و افــت پنج درصدي حجم و دفعات و رشــد پنج درصدي ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد. همچنين بازار اول فرابورس در چهار ماه نخست امسال تغيير مالكيت دو ميليارد و ۴۸۹ ميليون ورقه بهادار به ارزش شش هزار و ۸۷۴ ميليارد ريال و بازار دوم مبادله ۹ ميليارد و ۸۷۸ ميليون ورقه بهادار به ارزش ۸۲ هزار و ۲۲۷ ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر افت ۷۱ و ۱۱ درصدي حجم و ارزش معامــالت در بازار اول و كاهش ۴/۰ و ۵۱ درصــدي حجم و ارزش معامالت بازار دوم در مقايسه با مدت مشابه سال ۵۹ است. اين گزارش ميافزايد: در بازار ابزارهاي مالي نيز در اين مدت تعداد ۸۵ ميليون اوراق بدهي به ارزش ۷۵ هزار و شش ميليارد ريال معامله شده است كــه از افت 6۱ و ۴۱ درصدي حجم و ارزش معامــالت اين بازار در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته حكايت ميكند. افزون بر ايــن؛ بالغ بر ۷۹۲ ميليون صندوق ســرمايهگذاري قابل معامله به ارزش ۴۴۵۳ ميليارد ريــال و پنج ميليون ورقه گواهي تسهيالت مسكن(تسه) بــه ارزش ۱۵۷۳ ميليارد ريال در اين مدت در اين بازار مــورد معامله قرار گرفته اســت كه نشــان از افت ۲۵ و ۵۳ درصــدي حجم و ارزش معامالت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و رشد ۳۲ درصدي حجم و ۰۱ درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.