روز سرد بورس در تابستان

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- روز گذشته براي اولينبار پس از مدتها همه شاخصها در بورس منفي شدند. اين اتفــاق در حالي رخ داد كه نماگر بورس به تازگي وارد كانال ۱۸ هزار واحدي شــده و پس از مدتها ســهامداران با آرامش نسبي در تاالر شيشــهاي مشغول فعاليت هســتند. آمارهاي معامالتي ديروز بورس نشان ميدهد كه در پايان روز كاري بازار سهام شاخصهاي «كل، قيمت، هموزن، آزاد شــناور، بازار اول و بــازار دوم» با ريزش دستهجمعي مواجه شدند. گفتني است از ۱۳ خرداد 6۹ كه شاخص بورس با كاهش ۱۳۱ واحدي مواجه شده بود، روز گذشته اين متغير بيشترين افت را در شش هفته اخير تجربه كرد. در اين ميان شاخص معامالتي بازار دوم با ۵۹۱ واحد و شاخص كل با ۷۱۱ واحد كاهش بيشترين افت را در بين ساير شاخصها تجربه كردند. شاخص كل بورس نيز با اين افت در ميانههاي كانال ۱۸ هــزار واحد قرار گرفت و در نهايت به ۱۸ هزار و ۵۱۴ واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص كل هــم وزن نيز با هفت واحد كاهش به ۷۱ هزار و ۰۱۸ واحد دست پيدا كرد. افزون بر اين ارزش بازار نيز با كاهش۰6۵ ميليارد توماني به مرز۱۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد تا شاهد از بين رفتن حجم نســبتا زيادي از سرمايهها در بازار سهام باشيم. درباره چرايي اين نوسان و آينده بازار تحليلگران نگاههاي متفاوت اما خوشبينانهاي دارند. واكاوي گزارشهاي ناشران بازار سرمايه در ابتداي يك سيكل صعودي از جنس ميانمدت قرار گرفته اســت. محسن عباسي، مديرعامل شركت مشاور سرمايهگذاري اماكو درباره تحليل اوضــاع فعلي و آينده بازار ســهام در گفتوگو با سنا گفت: به اعتقاد من اتفاقاتي كه در بازار رخ ميدهد، از جنس اتفاقات بنيادين است و به احتمال زياد، ما وارد يك پروسه ميانمدت رشد ميشويم. وي افزود: اخيرا بازار نشانههايي براي رشد داشته است اما سهامداران غالبا از اين فرصتها براي نوسانگيري استفاده كردند، فكر ميكنم اين بار اتفاقات بنيادي در بازار در حال رخ دادن است كه اثراتش ادامهدارتر از دفعات قبل خواهد بود. عباسي با اشاره به گزارش سه ماهه شركتها گفت: گزارشهاي سه ماهه، انصافا گزارشهاي خوبي است و در مجموع به نظر ميرسد گزارش تغييرات در بيشتر صنايع، مثبت بوده اســت. مديرعامل شــركت مشاور سرمايهگذاري اماكو اظهار داشت: فكر ميكنم هم اتفاقــات بنيادي و هم رشــد قيمتهاي جهانــي و از آن مهمتر تحوالتي كه در چينش مجدد وضعيت سرمايهگذاري در بازارهاي موازي رخ ميدهــد، بازار را متاثر خواهد كرد. به گفته عباسي، بعد از آن اتفاقي كه در موسسات مالي اعتباري و سيستم بازار پول افتاد، بخش عمدهاي از سرمايهها از موسسات مالي اعتباري و حتي بانكها خارج شد يعني مجموعهاي از موسساتي هم كه مجوز داشتند، با اين خروج منابع مواجه شــدند. وي ادامه داد: به هر حال بخشي از اين منابع، پرريســك اســت كه صرف داراييهاي پرريســك ميشود يعني جذب بازار ارز و سكه و متعاقبا كاموديتيها خواهد شــد. مديرعامل شركت مشاور سرمايهگذاري اماكو پيشبيني كرد بخشي از سرمايهها و منابع مالي هم حتما به بازار سرمايه ميآيد ضمن اينكه از همين االن بخشي از اين منابع به سمت اين بازار ميآيد. وي عامل تاثيرگذار بعدي در تحوالت بازار سرمايه را رواني دانست و گفت: در بحث رواني، بيشتر سقف تكنيكال مطرح است. عباسي ادامه داد: به نظرم شرايط براي اين تغييرات مهياست منتها شايد يك پروسه دو سه ماهه الزم است كه بتوانيم اثر آن را ببينيم. وي به موضوع تغييرات احتمالي در كابينه جديد و تاثير آن بر بازار سرمايه اشاره كــرد و گفــت: صنعت و معــدن و اقتصاد، دو حوزهاي است كه كامال بر بازار تاثير ميگذارد و چون گمانهزنيهايي درخصوص تغيير گزينههاي وزارت در اين دو حوزه مطرح است، طبيعتا بازار در اين زمينه محتاط عمل ميكند. با اين حال حس ميكنم در مجموع برآيند اين تغييرات براي بازار سرمايه در سالجاري مثبت است. چشمانداز بازار سهام گروههاي فوالد، مس و برخي پتروشيميها و ساير شــركتهايي كه محصوالت پايه توليد ميكنند، در شــرايط خوبي قرار دارند و با رشد سودآوريمواجهخواهندشد.مصطفياميدقائمي، مديرعامل سرمايهگذاري مهر آيندگان درخصوص روند معامالت بازار به عصر مالي گفت: بازار سرمايه اين روزها با خبرهاي خوب زيادي احاطه شــده است. وي با اشاره به بازارهاي جهاني افزود: افزايش نرخ محصوالت پايه در سطح جهاني اتفاق خوبي است. همچنين موضوع برابري نرخ ارز نيز از ديگر خبرهاي خوب براي بازار ســرمايه اســت. اميد قائمي با تاكيد بر اينكه اين دو عامل ميتواند بر شركتهاي بازار ســرمايه و وضعيت سودآوري آنها تاثيرگذار باشد، افزود: افزايش نرخ محصوالت پايه در بازارهاي جهاني باعث افزايش سودآوري شركتهاي توليدكننده اين محصوالت خواهد بود. وي با اشاره به افزايش تقاضا و امكان فروش بيشتر شركتهاي اين گروه افزود: خبرهاي مثبت از رونق و مصرف محصوالت پايه در بازار سرمايه خيلي تاثيرگذار است. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اين خبرهاي مثبت باعث رونق نسبي و آغاز حركت صعودي بازار سرمايه ميشود، تصريح كرد: در سالهاي اخير شركتهاي بورسي بودجههايمحافظهكارانهايراپيشبينيميكردند امابررسيروندبودجههايشركتهانشانميدهد كه روزهاي بهتري پيشرو دارند. وي درباره صنايع برتر بازار سرمايه تاكيد كرد: گروههاي فوالد، مس و برخي پتروشــيميها و ساير شركتهايي كه محصوالت پايه توليد ميكنند، در شرايط بهتري قرار دارند و با رشد سودآوري مواجه خواهند شد. اميد قائمي با اشــاره به اينكه به طور كلي مسير بازار سرمايه صعودي اســت، اظهار داشت: روند بازار سرمايه رو به بهبود است. مديرعامل شركت ســرمايهگذاري مهر آيندگان درخصوص اينكه بهطور مشخص چه صنايعي در حال حاضر به كف قيمتي رسيدهاند و براي سرمايهگذاري مناسب هستند، اظهار كرد: صنايع فلزات اساسي و گروه پتروشيميها از گروههايي هستند كه به نظر من ميتوانند گزينههاي مناسبي براي سرمايهگذاري باشند. وي در خاتمه به سهامداران توصيه كرد: با احتياط و تحليل اقدام به خريد ســهام كنند. در صورتي كه آشــنايي به بازار سرمايه ندارند، از صندوقهايسرمايهگذاريكهتوسطمديرانخبره اداره ميشوند، اقدام به سرمايهگذاري كنند. درگير صفهاي خريد يا فروش هيجاني نشوند و با نگاه بلندمدت و ميانمدت سهامداري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.