شفافيت‌معامالتي‌با‌طرح‌قيمت‌تضميني‌گندم

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت تضمينــي كارايي باالتري نسبت به خريد تضميني دارد و عرضه كاالهاي اساسي در بورس كاال به روش قيمت تضميني ميتواند شــفافيت اطالعاتي، مديريت بهتر توليد و كنترل واردات بيرويه را براي كشور به ارمغان آورد. عباس پاپيزاده، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفتوگو با مهر گفت: اجراي طرح جايگزيني قيمت تضمينــي با خريد تضميني گندم از زماني آغاز شــد كه در گذشته دولت براي خريد ذرت و جو كشــاورزان از طريق خريد تضميني اقدام ميكرد كه اين روش به دليل تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزان با نارضايتيهايي همراه بود امــا با اجراي طرح قيمت تضميني در بورس كاال، همه به اين نتيجه رســيدند كه قيمت تضميني به مراتب كارايي باالتري نســبت به خريد تضمينــي دارد و با اجراي آن هم منافع دولت تامين ميشود و هم از كشاورزان حمايت به عمل ميآيد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس در ارتبــاط با اجراي اين طرح به صورت پايلوت در چهار استان در سطح كشور افزود: اجراي آزمايشي قيمت تضميني گندم در حالي آغاز شده است كه طي سالهاي مختلف در بحث منابع الزم جهت تامين نيــاز مصرفي كاالهاي اساســي مشــكالتي وجود داشت و در راســتاي حل اين مشكالت، نهاد قانونگــذار و مجلــس، قانوني را به تصويب رساند كه در ايجاد يك ابزار جديد تحت عنوان قيمت تضميني به جاي خريد تضميني نقش داشت. وي تصريح كرد: درج قيمتهاي تضميني در بورس كاال و پرداخت مابهالتفاوت قيمت كشف شــده در بورس با نرخ خريد تضميني، هزينههاي دولت را به يكسوم كاهش ميدهد. پاپيزاده به عدم اجراي قانون افزايش بهرهوري حوزه كشاورزي مصوب سال ۹۸۳۱ مجلس اشاره و تصريح كرد: اين قانون در حالي طي سالهاي اول تصويب آن اجرايي نشــد كه در دو سال اخير در دو محصول ذرت و جو در بورس كاال اجرايي شد و با توجه به موفقيتآميز بودن آن، اين نتيجه به دست آمد كه ظرفيتهاي موجود در بورس كاال براي ساير محصوالت نيز در دسترس است و نتايج به دست آمده از اجراي طرح يادشده تاكنون حاكي از آن است كه بورس كاال به خوبي پــاي كار آمده است. اين عضو كميسيون كشاورزي مجلــس در بيان مزايــاي حاصل از اجراي اين طرح اظهــار كرد: اولين مزيت اجراي طرح قيمت تضميني، دستيابي كشــاورزان به پول خود در سريعترين زمان است و مورد بعدي كاهش هزينههاي مالي دولت اســت كه به موجب آن ديگر نيازي نيست دولت در طول ســال به دنبال تامين مالــي منابع مورد نياز بــراي اجراي طرح خريد تضميني و پرداخت پول به كشاورزان باشد زيرا بخش زيادي از پول كشاورزان در بورس و به صورت نقدي آن هم توسط بخشخصوصي پرداخت ميشود. وي ضمن اشاره به همكاري شركت پشتيباني امور دام و ســازمان تعاوني روستايي ايران با شركت بورس كاال جهت اجراي طرح قيمت تضميني كاالهاي اساسي گفت: بخشي از فرآيند اجراي اين طرح كه به بورس كاال مربوط ميشود، به خوبي انجام شــده و دوسوم پول كشاورزان ظــرف مدت چند روز پــس از انجام معامالت به حســاب آنها واريز شده اســت. پاپيزاده، مســايلي همچون مديريت توليد، انبارداري و حملونقل را از جمله مواردي برشمرد كه پيرامون آن اختالفنظرهايي در بين مسووالن وجــود دارد كه بايد بــا اجراي طرح قيمت تضميني براي حل آنها اقدام كــرد. وي تاكيد كرد: نكته اساســي اين اســت كه در اجراي هر طرحي به صورت پايلوت بايد بهگونهاي عمل كرد تا در ذينفعان و فعاالن آن حوزه اميــدواري ايجاد شــود و در رابطه با طــرح قيمت تضميني گنــدم نيز با توجه به اينكه دوره اجراي آزمايشي و تجربه اول را سپري ميكنيم، نتايج آن در ذهن فعاالن بخش كشاورزي ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.