افت‌قيم‌تها‌در‌تاالر‌شيش ‌هاي

Jahan e-Sanat - - News -

در چهارمين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاخص كل با ۷۱۱ واحد كاهش روبهرو شد و نمادهايي در گروه فرآوردههاي نفتي و گروه حملونقل بيشترين تاثير را روي دماسنج بازار داشتند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۷۱۱ واحد افت كرد و به رقم ۱۸ هزار و ۵۱۴ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با افت 6/۷ واحدي تا رقم ۷۱ هزار و ۰۱۸ پايين آمد. شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به ترتيب با ۳۹ و ۵۹۱ واحد افت روبهرو شد و شاخص آزاد شناور نيز با ۷۸ واحد افت به رقم ۹۸ هزار و ۸۰۸ واحدي رسيد.پااليشنفتبندرعباس،كشتيرانيجمهورياسالميوپااليشنفت اصفهان هر يك به ترتيب ‪۴۳ ۲۴،‬ و ۷۱ واحد تاثير منفي روي دماسنج بازار داشتند و در طرف مقابل بهپرداخت ملت، توسعه معادن و فلزات و گروه صنعتي پاكشو به ترتيب با ‪6۱ ۳۲،‬ و ۴۱ واحد تاثير مثبت بيشترين اثر افزاينده را روي دماسنج بازار اعمال كردند. روز گذشته در گروه رايانه، ۱۱ ميليون و ۹۷۹ هزار ســهم به ارزش نزديك به ۹۱ ميليون ميليارد تومان در هفت هزار و ۸۵۱ نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت. همانطور كه گفته شد در اين گروه نماد بهپرداخت جزو شركتهايي بود كه تاثير افزاينده روي بازار داشت. اين نماد كه به تازگي وارد بورس تهران شده تا چهارم مردادماه گذشته براي شش روز متوالي توانست روزانه پنج درصد رشد در قيمت پاياني داشته باشد اما در دو روز گذشته روند تغيير قيمت اين سهم كاهشي بود ولي روز گذشته بار ديگر اين سهم به روند افزايشي خود بازگشت و توانست در قيمت آخرين معامله پنج درصد رشد را تجربه كند و شاهد صف خريد باشد. اما در ديگر نمادهاي اين گروه روند رو به رشد چشمگيري ديده نميشد و اكثريت سهمهاي گروه رايانه با روند رو به كاهش در قيمت پاياني روبهرو شدند هرچند اين رقم چندان چشمگير نبود. در چهارمين روز معامالت اين هفته در گروه فلزات اساسي بيش از ۳۷ ميليون سهم دادوستد شد كه ارزش اين حجم دادوستد به بيش از ۵۱ ميليارد تومان ميرسيد. روز گذشته تعداد زيادي از سهمها با روند رو به كاهش مواجه شدند و معدود نمادهايي هم روند رشد را تجربه كردند. در گروه خودرو نيز ۵۵ ميليون و ۰۰۲ هزار سهم به ارزش نزديك به ۰۱ ميليارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. در اين گروه در نمادهاي پرمعامله روند دادوستدها آرام بود و تعدادي از سهمهاي با حجم معامله باال با روند كاهشي در قيمت پاياني مواجه شدند. هرچند تعداد سهمهايي كه اندكي رشد داشتند، كم نبود. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 6۰۲ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن ۲۹6 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۸۴ هزار و ۳۸۱ نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، پتروشيمي شازند، سيمان خوزستان و پلياكريل اشاره كرد. همچنين بيشترين حجم و ارزش معامله روز گذشته به نماد كشتيراني جمهوري اسالمي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.