۰۴‌هزار‌و‌۰۲۵‌ميليارد‌تومان‌ارزش‌سبد‌سهام‌عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش مقطــع واگــذاري ســهام شركتهاي پرتفوي سهام عدالت ۵۰۴ هزار و۷۰۲ ميليارد ريال برآورد ميشود. به گزارش تسنيم، طبق قانون تاكنون ۰6 شركت در سبد سهام عدالت قرار گرفتهاندكهاصطالحابهآنهاشركتهاي سرمايهپذير گفته ميشود. بر اين اساس نگاهي به ارزش ســهام شركتهاي پرتفوي سهام عدالت نشان ميدهد از ميان اين ۰6 شركت سرمايهپذير، ۵۳ شركت بورسي و ۵۲ شركت غيربورسي هستند كه ارزش مقطع واگذاري آنها به ترتيب ۷۲۲ هزار و ۵۲۸ ميليارد ريال و ۷۷۱ هزار و ۲۸۳ ميليارد ريال عنوان شده است. همچنين از اين ميان ۰6 شركت سرمايهپذير حاضر در پرتفوي سهام عدالت ارزش قطعي ۹۴ شركت ۲۷۲ هزار و ۷6۵ ميليارد ريال و ارزش غيرقطعي ۱۱ شركت نيز ۲۳۱ هزار و ۰۴6 ميليارد ريال اعالم شده است. اين گزارش ميافزايد ارزش كل شركتهاي حاضر در سبد ســهام عدالت كه ۰6 شركت سرمايهپذير را شامل ميشود نيز در مقطع واگذاري ۵۰۴ هزار و ۷۰۲ ميليارد ريال برآورد شده است. گفتني است چندي پيش رييس كل سازمان خصوصيســازي گفته بود تاكنون از ۹۴ شــركت در سبد سهام عدالت كه قيمتگذاري قطعي آنها انجام شــده، 6۴ شركت به مجمع رفتهاند كه از اين تعداد ۰۳ شركت اقدام به تقسيم سود كردهاند و 6۱ شــركت ديگر هم بنا به داليل مختلف سودي براي مشموالن سهامعدالتتقسيمنكردهاند.همچنين تا روز گذشته سود تقسيمي مجامع ۰۳ شــركت متعلق به سهام عدالت براي تقسيم ميان مشموالن ۵۴۳۳ ميليارد تومان بوده است كه با برگزاري مجامع سه شركت باقيمانده اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.