دورنمای تاریک وزارت کار

Jahan e-Sanat - - News - دنياي خودرو

صنعت»- امروزه حوزه كار و تعاون اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي بهشمار ميرود كه ميتواند در بهرهوري بهينه از شرايط زندگي، كار و توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه موثر باشد. تجربه كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد تعاونيها بهترين سازمانهايي هستند كه موفق شدهاند اسباب تجمع نيروهاي پراكنده و متفرق و در عين حال بااستعداد و باانگيزه را فراهم سازند. اين در حالي اســت كه بــه گفته حميدرضا حاجاسماعيلي، فعال كارگري با گذشت فرصت چهار ساله دولت در حوزه كار و تعاون و رفاه اجتماعي كه مسووليت آن را ربيعي بر عهده داشت، نه تنها عملكرد مثبتي در جهت ارتقاي سطح كيفي اين حوزه نداشت بلكه وضعيت از آنچه در گذشته بود، رو به نزول رفت و اهداف اين حوزه به فراموشــي سپرده شد و تنها در قالب شعار باقي ماند. آسيبهايبيكاريبرجامعه حميدرضا حاجاســماعيلي بــا تاكيد بر ناكارآمدي ربيعي در دولت يازدهم به «جهان صنعت» گفت: اگر براي شروع دولت دوازدهم دنبال وزيري بــراي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشيم، قطعا پيشــنهاد ما ربيعي نيســت. او كارنامه مثبتي در دولت يازدهم ندارد، حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه بخش مهم را پيگيري ميكند كه يكي از آن حوزهها كار است و البته محور اصلي برنامههاي وزارتخانه است. ايشان در اين حوزه به هيچ وجه موفق نبود با توجه به اينكه چند موضع اساسي را بايد در اين حوزه دنبال ميكرد، شاخصهاي آماري نشان ميدهد كه ايشان در انجام وظايف خود موفق نبوده است.

وي ادامه داد: يكي از اين شــاخصها، نرخ بيكاري است كه در حال حاضر 12 درصد است و نزديك به شش ميليون بيكار در كشور داريم و اين فضا آسيبهاي بسيار جدي را به خانوادهها، جامعه و كشور وارد كرده است و مهمتر از آن جوانان،فارغالتحصيالنوزناناندكهجزوهسته اصلي اين بيكاران قرار دارند و لطمههاي زيادي را متحمل شدهاند.

وي افــزود: از طرفي روابط كار ما در حوزه تقويت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي براي پذيرش مسووليت و حل مشكالت به هيچ وجه موفق نبوده و ربيعي در اين كار نتوانسته تالش درست و بجايي داشته باشد.

حاجاسماعيلي از بالتكليفي اليحه قانون كار انتقاد كرد و گفت: يكي ديگر از الزاماتي كه قانون بر وزارتخانه تكليف كرده بود، هم در برنامه پنجم توسعه و هم در برنامه قبلي اين بود كه ايشان بايد اصالح قانون كار را در مسير بهبود فضاي كسب و كار در كشور پيگيري ميكرد كه اين كار را نتوانست به درستي انجام دهد و متاسفانه با چالشهايي روبهرو شد و آثار آن را در كشور شاهد بوديم و هماكنون نيز اين اليحه بالتكليف است. ناديدههايربيعي اين فعال كارگري درخصوص ناديده گرفتن ســند ملي كار شايسته از ســوي وزير كار و تعاون و رفــاه اجتماعي به خبرنگار ما گفت: ســند كار شايسته كه از اهداف برنامه چهارم توسعه بود و در برنامه پنجم نيز مطرح شد، از تكاليف قانوني وزارتخانه بوده كه ايشان به اين موضوع بيتوجهي كرده اســت. كار شايسته شايد خود به عنوان يك موضوع آرماني باشد اما مولفههايي كه بحث كار شايسته را دنبال ميكند از مقاولهنامههاي بنيادين كار است و جزو اصول اساسي حقوق كار محسوب ميشود مثل بحث حق تشــكيل نهادهاي كارگري و كارفرمايي در ايران. توسعه تامين اجتماعي، گفتوگوهاياجتماعيوصنفيكههمانبحث سهجانبهگرايي در كشور است، بحث مذاكرات جمعي كه در كنوانسيون 98 بينالمللي كار بــر آن تاكيد دارد و ســازمانهاي كارگري و كارفرمايي براي حل مشــكالت خود اجتماع تشكيل ميدهند و تفاهمنامه امضا ميكنند. بنابرايــن در اين موضوعات هم ربيعي موفق نبود و طبق آماري كه وزارت كار منتشر كرده، در سال ۴9 بيش از يك ميليون و ۰۰1 هزار پرونــده در مورد نزاع و اختالف بين كارگران و كارفرمايان داشــتيم كه در هياتهاي حل اختالف شكل گرفته بود كه اين مورد نشان ميدهد حوزه روابط كار ما به هيچ وجه حوزه خوبي نيست.

حاجاسماعيلي مشــكالت حوزه كار را نام برد و افزود: در حال حاضر بيشتر كارگاههاي كوچك بسته شده است، برخي از اين كارگاهها ديگر قدرت رقابت ندارند، افراد براي رفتن به سمت توليد هيچ انگيزهاي ندارند، حمايتهاي الزم در بــازار كار در بخش خصوصي صورت نميگيرد و توســعه بخش خصوصي مد نظر نبوده است. اينها مواردي هستند كه در بخش مشكالت حلنشده روابط كار وجود دارد.

ايــن فعال حوزه كارگري از جايگاه فضاي كسب و كار ايران در جهان احساس نارضايتي كرد و افزود: رتبه ايران در بهبود فضاي كسب و كار ۰21 در بين ۰81 كشــور است كه اين رتبه خوبي نيست براي كشوري كه ميخواهد رونق ايجاد كند و هدفگذاري كرده است تا رشد اقتصادي هشت درصدي داشته باشد يا اينكه بتواند شغل ايجاد كند. به نظر من اين شــاخصهها حاكي از ضعيفترين شرايط در وضعيت كارنامه ربيعي است.

حاجاســماعيلي ادامه داد: از ســوي ديگر بخش تعاون كه از وظايف اين وزارتخانه است و با توجه به سياستهاي اصل «۳۴» و اصل «۴۴» قانون اساســي، بايد 25 درصد اقتصاد كشور در بخش تعاون شكل بگيرد در حالي كه نهتنها ما در چهار ســال گذشته در دوران تصدي ربيعي رشدي نداشتيم بلكه همان پنج درصدي هم كــه در حوزه تعاون مطرح بود، كاهش پيدا كرده است.

اين فعال حوزه كارگري همچنين گفت: در حال حاضــر نزديك به ۰8 هزار تعاوني در كشــور فعاليت ميكنند كه عمده آنها دچار مشكل هستند و برخي نيز به صورت غيرفعال درآمدهاند يا برخي ديگر وضعيت الزم را براي ادامه فعاليت ندارند و. شــاهد اين بوديم كه تعاونيهاي اعتبار در كشــور يكي پس از ديگري بســته شد. اينها همه نشاندهنده اين است كه وزارتخانه سياست مدون و درستي را براي بخش تعاون نداشته اســت و بخش تعاون به فراموشــي سپرده شده است. بنابراين آنچه براي بخش تعاون به عنوان فرصتي در حوزه اقتصادي بود، از دست رفت در حالي كه سياستهاي اصل «۴۴» اولويت را به تعاون داده بودند و ربيعي ميتوانســت از اين فرصت استفاده كند و بخش زيادي از شــركتهايي را كه دولت از طريــق اصل «۴۴» واگــذار ميكرد، به بخشهاي تعاون واگذار كند تا تعاون بتواند موتور محركه اقتصاد كشور شود.

حاجاسماعيلي از عملكرد ربيعي انتقاد كرد و گفت: متاسفانه ربيعي از اين فرصتها استفاده نكرد و درحاليكه انگيزههاي رفتن به سمت تعاون خاموش شده و تبديل به يأس و نااميدي شده است، ربيعي به موضوعاتي ميپرداخت كه مربوط به بخش بهزيستي است. ايشان به بهزيستي و شيرخوارگاهها سر ميزدند.

وي افزود: در مجموع كارنامه او را كارنامه ضعيفي ميدانم چون هيچگاه برنامهاي براي اشتغال ارائه نكرد و حتي سياستهاي تازهاي كه ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح كرده است، حاصل كار جمعي است كه مجلس، دولت و سازمانهايحاكميتيبراياينكارتهيهكردند. اگرچه به آن نيز انتقاد جدي وارد است چون اين طرحها جنبه عملياتي ندارند با توجه به اينكه سال در حال اتمام است و وزارتخانه هيچ برنامهاي ندارد كه بتواند شغل ايجاد كند و اين حالت را بتواند از ركود به رونق تبديل كند.

حاجاســماعيلي با ارائه پيشــنهاد براي انتخاب اعضاي كابينه دولت دوازدهم گفت: پيشــنهادم به آقاي روحاني اين اســت كه ربيعي را براي وزارت انتخاب نكند چون اين مســيري بود كه ما تجربه كرديم و ايشان گرايشــات سياســي به يك گروه سياسي خاص در كشور دارد و متاسفانه همانها را به كار گرفته اســت و كارايي ندارد. بخشي از مشكالتي كه سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار دارد، ناشي از اشتباههاي سياسي اســت كه يك گروه سياسي خاصي به آن وابســته اســت و به جهت خودشان آنها را پيش ميبرند .

وي از عملكرد ضعيف ربيعي درخصوص توسعه سازمان تامين اجتماعي انتقاد كرد و افزود: يكي ديگر از عملكردهاي ضعيف ربيعي مربوط به سازمان تامين اجتماعي است چون نزديك به نيمي از جمعيت كشــور وابســته هستند به اين سازمان و مشمول قانون كار به حساب ميآيند. سازمان تامين اجتماعي روز به روز ناكارآمدتر و غيرشفافتر شده است و نگرانيهاي زيادي براي منابع مالي وجود دارد. اين تحقيق و تفحصي كه در دوره قبلي مجلس صورت گرفت نشان ميدهد كه خسارتهاي زيادي به سازمان تامين اجتماعي وارد شده و ايشان مسووليت داشت اين آسيبها را پيگيري كند و اموال سازمان تامين اجتماعي را برگرداند كه در اين كار موفق نبود و آن بازنگري جدي براي كارآمدي منابع سازمان تامين اجتماعي و توســعه خدمات از عهده ايشــان برنيامد و روزمرگي كرد و فكر ميكنم نيازمند يك فرد مدير، طراح و جدي براي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي هستيم كه قطعا آن فرد ربيعي نميتواند باشد.

حاجاســماعيلي در پايان، دورنماي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم را بــا حضور ربيعي پيشبيني كرد و افزود: با وجود اينكه بنده به دولت آقاي روحاني راي دادهام و دولت ايشــان را در مجموع براي كار در اين كشــور ميپســندم اما به بخشهاي زيادي از بدنه دولــت اعتراض جدي داريم و در بعضي موارد موفق نبوده اســت و بايد اين را بپذيريم چون ايشــان جزو حلقه دوستان نزديك روحاني است، بعيد نيست كه ايشان در دولت آينده مسووليتي داشته باشد؛ البته اينطور كه ما از اخبار و رســانهها ميشنويم ولي به نظر من آقاي روحاني بايد اين موضوع اساسي را در كشور جدي بگيرد كه اشتغال و تعاون در كشور از موضوعات و مطالبات جدي مردم بوده اســت، اگر اين وضعيت كه ربيعي ســكاندار آن بوده ادامه داشته باشد، ميتواند يك بحران اجتماعي در كشور به وجود بياورد و قطعا بايد ايشان گزينه مطلوب آقاي روحاني نباشــد و فرد ديگري را جايگزين كند و اگر ميخواهند از ايشان استفاده كنند بهتر است ربيعي را مسوول سازمان بهزيستي كنند چون ايشان خيلي عالقهمند است بچهها را به آغوش بگيرد و از شيرخوارگاهها بازديد كند.

وي ادامه داد: به نظر من ربيعي كارايي الزم را براي اجرا در حوزه اشتغال و هماهنگي در دولت نداشته چون وزارت كار مسوول روابط حوزه كار نيز هست. اگر بخواهيم شغل ايجاد كنيم ايشان بايد توانمندي و درايت را داشته باشد كه بتواند چندين وزارتخانه و سازمان را هماهنگ كند ايشان حتي نتوانست دبيرخانه شــوراي عالي كار را فعال كند و شوراي عالي اشتغال به اندازه كافي فعاليت نداشت. اين جزو اولويتهاي كشور بود و فكر ميكنم در عين حال كه تيم اقتصادي دولت بايد كارآمد باشد وزارت كار بايد جايي باشد كه با تيم اقتصادي همفكري و هماهنگي الزم را داشــته باشد و بتواند از فرصتهايي كه در وزارتخانههاي ديگر است براي توسعه حوزه كار استفاده كند.

حاجاسماعيلي در پايان گفت: بعيد ميدانم ربيعي اين خصوصيتها را داشته باشد چون ظرف چهار ســال گذشــته نمونه خاصي از ايشــان كه بتواند در ايــن كار فعاليتي انجام بدهد، نديديم بنابراين گزينه مناســبي براي وزارت كار نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.