تالش سازمان استاندارد براي حمايت از توليد

Jahan e-Sanat - - News -

جيپ كامپس در هند عرضه شد جيپ هند مدل جديد كامپس را با قيمت ۰۰۰59۴1 روپيه وارد بازار اين كشور كرد.

نســخه ممتــاز جيــپ كامپــس ديزلــي ليميتد ۴×۴ بــاقيمــت۰۰۰56۰2روپيهبهفروش ميرســد. جيــپ اين خودرو را در ســه مدل اســپرت،

و ليميتد عرضه ميكند. نســخه بنزيني اين خودرو تنها در مدلهاي اسپرت و ليميتد ارائه ميشود. نسخه ديزلي كامپس با موتور ۰/2 ليتري مولتي جت با قدرت ۳۷1 اسب بخار و گشتاور ۰5۳ نيوتن متر همراه ميشود. فعال تنها گيربكس دستي شش سرعته براي اين خودرو موجود است. نسخه ممتاز ليميتد اين خودرو به سيســتم چهار چرخ فعال جيپ مجهز ميشود. گفته ميشود جيپ كامپس ديزلي ۴×2 داراي مصرف سوخت 1 ليتر در هر 1۷/1 كيلومتر و نسخه ۴×۴ داراي مصرف سوخت 1 ليتر در هر 16/۳ كيلومتر است.

نسخه بنزيني كامپس به موتور ۴/1 ليتري مولتي اير با قدرت 162 اسببخار و گشتاور ۰52 نيوتن متر مجهز ميشــود. در حالي كه جيپ كامپس بنزيني اسپرت به گيربكس دســتي شش سرعته مجهز ميشود، كامپس ليميتدبنزينيباگيربكساتوماتيك هفتسرعته همراه ميشود. نســخه ممتاز ليميتد ايــن خودرو بــه چراغهاي

المپهايديددرروز،چراغهايعقب و رينگهاي آلياژي ۷1 اينچي مجهز ميشود. اين نسخه ممتاز همچنين از رنگ بدنه دوگانه و چراغهاي جلوي بايزنون نيزبهرهميبرد. توليد فولكسواگن پولو 2017 آغاز شد فولكسواگــن توليد پولو مدل ۷1۰2 را در كارخانه

اسپانيا آغاز كرد. نسل جديد فولكسواگن پولو ماه گذشته رونمايي جهاني شد.

اولين فولكسواگن پولو ۷1۰2 توليد شــده در اين كارخانه اسپانيايي داراي رنگ بدنه نارنجي انرژي است. اينخودروكهنســخه استازموتور ۰/1ليتري بنزيني متصل به گيربكس دستي پنج ســرعته بهره ميبرد. فولكسواگن تا ماه نوامبر امسال توليد نســل ششم فولكسواگن پولو را به روزانه ۰۰۴1 دستگاه خواهد رساند.

فولكسواگن پولو ۷1۰2 داراي طول ۳5۰۴ ميليمتر، عرض 1۷51 ميليمتر، ارتفاع 6۴۴1 ميليمتر و فاصله بين دو محور 256۴ ميليمتر اســت. ظرفيت صندوق عقب اين خودرو 15۳ ليتر اعالم شده است. فولكسواگن پولويبازطراحيشدهمبتنيبرپلتفرم را با موتورهاي يورو 6 شــامل 1/۰ ليتري بنزيني با قدرتهــاي 8۴ و 55 كيلووات و گيربكس دســتي پنج ســرعته، ۰/1 ليتري بنزينــي با قدرتهاي ۰۷ و 85 كيلووات و گيربكس دســتي پنجســرعته يا اتوماتيكدوكالجههفتســرعته 1/5ليتري

بنزينــي با قدرت ۰11 كيلووات و گيربكس دستي ششسرعته يا اتوماتيك دو كالجه هفتسرعته

۰/2 ليتري بنزيني با قدرت ۷۴1 كيلووات و گيربكس دســتي شش سرعته يا اتوماتيك دوكالجه هفتسرعته ‪۰ .1‬ليتري بنزيني 66 كيلوواتي با گيربكس دستي پنجسرعته، 1/6 ليتري

ديزلي 59 كيلووات با گيربكس دستي پنجسرعته و1/6ليتري كيلوواتباگيربكسدســتي پنجســرعته يا اتوماتيك دوكالجه هفتسرعته ارائه ميدهد.

فولكسواگن پولو ۷1۰2 در ماه اكتبر در اســپانيا به فروش ميرسد. برنامهاي براي عرضه اين مدل در بازار هند وجود ندارد. بيامو سري 8 جديد در نوربورگرينگ بيامو اوايل سالجاري سري 8 را معرفي كرد و به تازگي تصاويري از مدل نهايي اين خودرو درز كرده است.

اين گرند تورر اســپرت جديد بيامو اخيرا در حال تست در نوربورگرينگ ديده شده است.

مدل توليد اين خودرو ســال آينده عرضه شــده و داراي عناصري از كانســپت خود خواهد بود. بيامو نام سري 8 را پس از كاهش تقاضا بين سالهاي 1989 تا 1999 احيا كرده اســت. سري 8 قبلي يك گرند تورر كامل بود اما اين مدل جديد داراي ويژگيهاي اسپرت نيز خواهد بود.

ســري8براســاسپلتفرمجديد ساخته ميشــود كه اكنون در ســري ۷ و سري 5 نوين نيز به كار رفته اســت. اين خودروساز آلماني تاكيد كرده كه سري 8 كوپه خودرويي در اختيار راننده خواهد بود. زير كاپوت اين خودرو موتور ۰/۳ ليتري شش خطي با ۴/۴ ليتري گرفتهشــدهاز جديدتعبيهميشود. همچنين ممكن اســت موتور 6/6 ليتري به كار رفتهدر نيزبراياينخودروارائهشود.

بيامو اخيرا نامهاي ‪5۴8، ۰58، 5۳8، ۰۳8، ،825‬ ۰68 و را به ثبت رســانده است كه نسخههاي موجود براي خط توليد سري 8 جديد را نشان ميدهند. سري 8 يكي از ۰۴ مدل جديدي است كه بيامو تصميم دارد تا سال 2۰19 عرضه كند.

مرســدسبنز كالس ميپيوندد

خودروي مرســدس كالس الكتريكي كه در خط توليد راشــتات در آلمان ساخته ميشد و فروش آن از دســامبر ۳1۰2 آغاز شده بود، هيچ وقت از نظر فروش نتوانست خودروي موفقي براي مرسدسبنز باشد.

به گزارش خبرخودرو، طي سه و نيم سال از زمان آغاز فروش فقط ۳651 دستگاه از آن فروش رفته و تصميم مرسدسبنز براي توقف توليد آن خيلي تعجبآور نيست. راب موران، سخنگوي مرسدسبنز آمريكا در مصاحبهاي با اتو نيوز خبر توقف توليد اين هاچبك سبز را تاييد كرده و گفته كه از ســه ماهه ســوم امسال، اين خودرو براي هميشه از خط توليد مرسدسبنز خارج خواهد شد. الكتريكي به تاريخ

يكي ديگر از داليل توقف توليد اين خودرو اين است كه مرســدس قصد دارد براي آمادهســازي خط توليد راشتات براي ساخت سري جديد مدلهاي كامپكت از جمله هاچبك كالس تغييراتي را در اين كارخانه ايجاد كند. در همين حال، مدلهاي بنزيني و ديزلي كالس در خط توليد شركت باقي خواهند ماند.

در حاليكــه هنــوز كمپاني جايگزينــي براي اين خودروي الكتريكي در نظر نگرفته، مرســدس در حال آماده شدن براي توليد مجموعهاي از مدلهاي الكتريكي با برند ميباشد. مرسدس قصد دارد تا سال 2۰25 حدودا ۰1 خودروي الكتريكي را معرفي كند و براي اين منظور، سرمايهگذاري قابل توجه ۰1 ميليارد دالري را انجام خواهد داد.

كمپاني ســتاره ســه پر با رونمايي از كانسپت خود در نمايشــگاه خودروي 2۰16 پاريس ما را قبال با آن چه كه از اين خودروها ميتوانيم انتظار داشته باشيم آشنا كرده اســت. در شرايطي كه كانسپت مذكور يك مدل كراسآور بود، گفته ميشود مرسدس در نمايشگاه فرانكفورت امســال كه ماه سپتامبر برگزار خواهد شد دومين مــدل كانســپت را در قالب يكهاچ بك الكتريكــي رونمايي خواهد كرد، مدلي كه قصد رقابتي جانانه با بيامو دارد. برخي اعتقاد دارند اين خودرو قرار است سال ۰2۰2 وارد بازار شود.

هاچ بــك الكتريكي كالس كه به زودي به تاريخ خواهدپيوســت،درمدل وزنيمعادل۰8۷1 كيلوگرم داشته و مجهز به يك پك باتري ليتيوم يوني 28 كيلووات ساعتي ميباشد كه با يك بار شارژ ميتواند مسافتي معادل ۷8 مايل را طي كند. قيمت اين خودرو از ۰۴ هزار دالر شروع شده و از يك موتور الكتريكي با ۷۷1 اسب بخار نيرو و 251 پوند فوت استفاده ميكند، صفر تا صد آن 9/۷ ثانيه بوده و حداكثر سرعتي معادل ۰61 كيلومتر بر ساعت دارد.

ايسنا- يك مقام مسوول در ســازمان ملي استاندارد، از برنامه اين سازمان براي فراگير شدن خريد كاالهاي ايراني خبر داد. براي حمايت از پويش كاالي استاندارد ايراني سازمان ملي استاندارد ايران با بيش از ۰۰۷ هنرمند شاخص كشور وارد همكاري دوجانبه شد.

در راستاي حمايت از پويش كاالي استاندارد ايراني، زمينه همكاري هنرمندانپيشكسوتباسازمانملياستانداردايرانجهتحمايتازفراگير شدن پويش كاالي استاندارد ايراني فراهم شده تا توسط اين قشر ترغيب عموم مردم براي حمايت از خريد كاالي ايراني در دستور كار قرار گيرد.

موسسه هنرمندان پيشكسوت با بيش از ۰۰۷ عضو ۰6 سال و باالتر از موسسات قابل اشاره در ميان هنرمندان و مردم محسوب ميشود كه وظيفه تكريم و حمايت از هنرمندان پيشكسوت ايران را عهدهدار است.

طبق اعالم سازمان ملي استاندارد، در ديداري ميان مديرعامل موسسه هنرمندان پيشكسوت با مســووالن سازمان ملي استاندارد بر پيوستن هنرمندان به پويش «كاالي استاندارد ايراني ميخرم» تاكيد و مقرر شد براي پيگيري و اجرايي شدن توافقات جلسات بعدي با حضور هنرمندان پيشكسوت برگزار شود. عالوه بر اين در جلسه مربوطه وظايف و اهداف سازمان ملي استاندارد در راستاي حمايت از خريد كاالي استاندارد ايراني تشريح و قرار بر اين شد با ترغيب و تشويق تمامي هنرمندان پيوستن به پويش مذكور و حمايت از مصرف كاالهاي ايراني مدنظر قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.