وزارت صنعت دخالتي در قيمتگذاري خودرو نميكند

Jahan e-Sanat - - News -

باشــگاه خبرنگاران- معاون وزير صنعت گفت: با توجه به اينكه مســووليت تعيين قيمت و ارزشگذاري خودرو با شوراي رقابت است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين امر دخالتي نميكند.

محسن صالحينيا، معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اينكه مسووليت تعيين قيمت و ارزشگذاري خودرو با شوراي رقابت است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين امر دخالتي نميكند. وي در ادامه افزود: از آنجايي كه شوراي رقابت تمام پارامترهاي موجود در تعيين قيمت خودرو را در نظر ميگيرد، ما بهعنوان تعيينكننده در سياستهاي كالن صنعتي كشور به خود اجازه دخالت در اين موضوع را نميدهيم. صالحينيا در پاسخ به اين سوال كه حذف شوراي رقابت در پروسه قيمتگذاري خودرو به نفع مردم است يا خير، تصريح كرد: بهطور حتم تعيين قيمت خودرو توسط خودروسازان و عدم دخالت شوراي رقابت هم به نفع توليد است و هم به نفع مردم و اين امر نه تنها قيمت خودرو را باال نبرده، بلكه با توجه به پارامترهاي طبيعي بازار، ممكن است حتي ارزانتر از قيمتهاي فعلي هم بشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.