روايت پليسي از يک سوژه اجتماعي

Jahan e-Sanat - - News -

شيدا ملکي- «جاده تباهي» آخرين ساخته ياسر طالبي است كه روز پنجشنبه در جشنواره فيلم شهر اكران خواهد شد. اينفيلمپيشازايندرجشنوارههايبينالملليحضورپيداكرد و برنده جوايزي نيز شد اما فردا اولين حضورش در جشنوارههاي داخلي است. اين حضور عالوه بر به نمايش گذاشتن عملكرد كارگرداني جوان، پيشكسوت عرصه راديو و صداگذاري، رضا بازيبرون را اينبار روي پرده نقرهاي به رخ كشيده است.

كارنامهسينمايايراندرفستيوالهايجهانيپرستارهاست. امروز اما مخاطب با جاي خالي فيلمهاي پليسي در سينما و تلويزيون ايران مواجه است. جاده تباهي ساختهاي در ژانر پليسي است كه ميتواند مخاطب خاص خود را داشته باشد.

ياســر طالبي، كارگردان جاده تباهي درباره اين فيلم به «جهانصنعت» ميگويد: جاده تباهي فيلمي پليسي است كه در لوكيشنهاي سمنان ساخته شد. اين موضوع دور از حقيقت نيست كه ساخت فيلم براي كارگردانهاي جوان دشواريهاي زيادي دارد. ساخت فيلم پليسي هم اين دشواريها را چندبرابر خواهد كرد.

طالبي تاكيد ميكند: فيلمهاي پليسي شاخص در سينماي اروپا و آمريكا بسيار ساخته ميشود، اين در حالي است كه اين ژانر در ايران جدي گرفته نميشود. در چنين شرايطي فيلمنامه «جاده تباهي» از سوي تلويزيون به گروه پيشنهاد شد اما اين فيلم در نهايت سفارشي نبود. براي ساخت اين فيلم سمنان و لوكيشنهاي آن انتخاب شــد و به همراه گروهي جوان و حرفهاي كار را آغاز كرديم.

همچنين كارگردان «جاده تباهي» به كسب جايزه بهترين فيلم بلند در «فســتيوال بهترين فيلم مستقل آلمان» اشاره ميكند و ميگويد: ســاخت جاده تباهي تجربه موفقي بود و توانست موفقيت فيلمســازان ايراني را در ژانر پليسي هم به فستيوالهاي جهاني نشان دهد.

طالبي با اشــاره به بازي ويــژه و افتخاري رضا بازيبرون، پيشكسوت راديو و تلويزيون، صداپيشه و مستندساز در نقش كارگاه تاكيد ميكند: به عنوان كارگردان ترجيح من بر اين بود كه براي ايفاي اين نقش از فردي توانمند بهره ببرم كه به عنوان بازيگر شناخته شده نباشد. از همين رو سعي كرديم به دنبال بهترين گزينه باشيم كه آشناييهاي قبلي با توانمنديهاي ايشان تصميم نهايي همكاري با رضا بازيبرون و بازي نقش اول توسط ايشان بود.

رضا بازيبرون كه پيش از اين صدايش در راديو و نريشنهاي مســتند به گوش رسيده بود، بعد از گذشت سالها از اولين عالقهاش در دوره دبستان به بازيگري با ايفاي نقش در «جاده تباهي» اين هنر را هــم به كارنامه موفقيتهاي خود افزود. وي مستندســاز و گوينده موفقي است كه خود از موفقيت كارگردانهاي جوان ابراز خرسندي ميكند. پيشکسوتصداپيشهرويپردهنقرهاي رضا بازيبرون بازيگر نقش كارگاه با اشاره به اعتمادي كه قبل از نقشآفريني در اين فيلم به ساختههاي طالبي داشته است به «جهانصنعت» ميگويد: توسط گروه سازنده جاده تباهي براي ايفاي اين نقش دعوت شدم و گفته شد كه اين نقش براساس فيزيك و شخصيت من نوشته شده است، اين نقش را پذيرفتم و با اعتماد كامل به صورت افتخاري با اين گروه جوان آغاز به همكاري كردم.

بازيبــرون درباره نقــش توانمنديهايــش در عرصه مستندسازي براي ايفاي بهتر نقش كارگاه تاكيد ميكند: هيچوقت قصد بازيگري نداشتم، مگر روياي شيريني كه در كودكي از آن عبور كردم. هرچند در سوابق كاري من اجرا چه در جايگاه مجري تلويزيــون و چه در جايگاه گوينده راديو وجود داشت اما خود را در بازيگري و بازسازي موفقتر ميدانم. به دليل اعتماد كاملي كه به گروه كارگرداني و ياسر طالبي داشــتم در همه مراحل فيلمبرداري نظر گروه را به طور كامل پذيرفتم. در آخر هم با تماشاي فيلم از كار خود بهعنوان تجربه اول بازيگريام خوشحال بودم.

اين پيشكسوت راديو در ادامه ميگويد: همكاري با گروه ســازنده فيلم جاده تباهي را به طور افتخاري پذيرفتم و با وجود اصرار گروه حاضر به دريافت حقالزحمه نشدم. اين در حالي بود كه آشنايي با اين گروه مخصوصا فرهاد مافي به عنوان مدير فيلمبرداري، ميلياردها ارزش معنوي داشت و از آن بسيار خوشنودم.

بازيبــرون همچنين درباره فيلمنامه جاده تباهي بيان كــرد: اين فيلم از نظر ســوژه ارزش بســيار بااليي دارد و آسيب اجتماعي را با روايتي پليسي به چالش كشيده است. پرداختن به چنين ســوژههايي در شــرايط كنوني جامعه ميتواند راهگشاي مشكالت باشد.

بــه اعتقاد وي، جاده تباهي نمونهاي از كار گروههاي شهرســتاني است كه موفق عمل ميكنند. موفقيت اين فيلــم در عرصه جهاني نشــان ميدهد كه با حمايت از گروههاي جوان در شهرســتانها ميتوان موفقيتهاي ويژهاي براي سينماي كشور ساخت. همكاري گروههايي كــه در تهران حضور دارند و از امكانات بيشــتري بهره ميبرنــد بــا شهرســتانها در بلندمدت بــه طور قطع موفقيتآميز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.