«روياهاي دم صبح» به ژاپن ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

مستند «روياهاي دم صبح» به كارگرداني مهرداد اسكويي به جشنواره فيلم ياماگاتا در كشور ژاپن دعوت شد.

مستند «روياهاي دم صبح» در بخش «جريانهاي نوي آسيا» در كنار ۰۲ فيلم ديگر از كشورهايي مانند چين، هنگكنگ، هند، ژاپن، كرهجنوبي، فيليپين، تايوان و آمريكا روي پرده ميرود.

بخش «جريانهاي نوي آسيا» در جشنواره فيلم ياماگاتاي ژاپن ويژه فيلمهايي است كه به شيوههاي جديد و جسورانه بيان در سينما تاكيد ميكند.

مستند «روياهاي دم صبح» پيش از اين، عالوه بر دريافت جايزه عفو بينالملل از شصتوششمين دوره جشنواره فيلم برلين توانسته جايزه بزرگ جشنواره «ترو فالس» آمريكا با عنوان «ترو ويژن اوارد» را بهعنوان بهترين مستندســاز سال ٦۱۰۲، جايزه بزرگ و نيز جايزه بهترين فيلم «الهامبخش» را از جشنواره فول فريم آمريكا، جايزه بزرگ جشنواره فيلم مردمنگاري «ژان روش» فرانسه، جايزه بهترينمستندبلندجشنواره«هاتاسپرينگز»آمريكا،جايزهمعتبربهترينفيلم مستند جشنواره لندن و همچنين بهترين مستند دهمين دوره جوايز سينمايي آسياپاسيفيك را كسب كند.

اســكويي پيشتر در جشنواره فيلم فجر، سيمرغ بهترين كارگرداني فيلم مستند و در جشنواره سينما حقيقت، جايزه بهترين كارگرداني را براي فيلم «روياهاي دم صبح» گرفت.

انجمن بينالمللي مســتند )IDA( نيز سال گذشته با اعطاي جايزه «پار لورنتز» از مهرداد اسكويي براي ساخت مستند «روياهاي دم صبح» تقدير كرد.

اين مستند كه پخش بينالمللي آن را نسرين ميرشب برعهده دارد، روايت سرگذشت دختران نوجواني است كه در روزهاي پاياني سال براي حكم آزادي خود از كانون اصالح و تربيت انتظار ميكشند.

جشنواره فيلم ياماگاتا از ۵ تا ۲۱ اكتبر (۳۱ تا ۰۲ مهرماه) در كشور ژاپن برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.