آغار اكران فيلم «كوه» امير نادري

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- «كوه» به عنوان اولين فيلم ايتالياييزبان امير نادري، روايتگر ماجراي مردي است كه با وجود تاريكي مطلقي كه پيرامونش را فراگرفته، تقال ميكند آفتاب را به روستاي خود بازگرداند.

در خالصه داســتان فيلم آمده: «در گذشــتههاي دور در دهكدهاي نيمه متروك پاي كوه، آگوستينو به همراه همسرش نينا و پسرش جان زندگي ميكند. آنها قرباني سختيهاي زندگي و درگير جنگ دائمي با طبيعتميشوند.»

آندريا ســارتورني و كلوديا پوتنتزا بازيگران اصلي جديدترين فيلم سينماگر ايراني هستند كه تقريبا تمام صحنههاي آن در كوههاي منطقه تيرول جنوبي و در ارتفاع ۰۰۵۲ متري از ســطح دريا فيلمبرداري شده است. اين فيلم از امروز در پرديس كورش (ساعت ۸۱)، سينما فرهنگ (ساعت ۱۲) و موزه سينما ساعت ۰۳:۰۲ نمايش خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.