51 دستگاه متصل شدند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- فاز نخست پروژه دولت الکترونیک پس از گذشت حدود ۵۳ ماه از زمان ابالغ اولیه نقشه راه این پروژه به بهرهبرداری رسید. در این فاز ۱۵ دستگاه برای ارائه ۰۴۴ سرویس الکترونیکی شدند.

وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز اول دولت الکترونیک با اشاره به اینکه ۱۱ شهریور۳۹ نقشه راه دولت الکترونیک از سوی رییسجمهور ابالغ شد، اضافه کرد: بر این اساس دو نهاد رسمی شامل شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطالعات فرآیند اجرای دولت الکترونیک را برای تسهیل خدماتدهی بر بستر شبکه ملی اطالعات به مردم و نیز تسهیل کسب و کار فراهم کردند.

واعظی خاطرنشان کرد: آنچه امروز انجام میشود، باعث خواهد شد مردم دسترسی بیشتری به خدمات داشته باشند و از سرگردانی بین دستگاهها خالص شوند. ۱۵ دستگاهی که اکنون متصل هستند، از جعل و تبعیض و فساد جلوگیری میکنند و شفافسازی را در دولت باال میبرند. این یک شروع است که دولت کوچک شده است و در آینده یک دولت چابک داشته باشیم که به مردم خدمت کند.

وی درباره دستگاههایی که به دولت الکترونیک متصل شدهاند، توضیح داد: در حال حاضر دستگاههایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، پست جمهوری اسالمی، ثبت احوال و بیمه به دولت الکترونیک متصل شدهاند. این مجموعه باعث میشود دستگاههای دولتی ارتباط سریع داشته باشند و مردم نیز بتوانند اطالعات خود را از طریق آن به دست آورند.

واعظی اضافه کرد: طی ۵۳ ماه گذشــته تمام بخشهای دستگاههای اجرایی برای اجرای این پروژه فعالیت داشــتند. هماکنون در فاز نخست اجرای این پروژه ۱۵ دســتگاه دولتی با ارائه ۰۴۴ خدمت الکترونیکی به بهرهبرداری رسیده است.

رییسسازمانفناوریاطالعاتنیزدراینمراسمبااشارهبهنیازبهسالمت اداری، چابکسازی، شفافیت و کاهش هزینهها در کشور، گفت: در این راستا دولت الکترونیکی با۴۱ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده است و از امروز نسخه موبایلی آن تحت عنوان دولت همراه آغاز به کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.