بیشترین گالیه از تعمیرات موبایل است

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-رییسکمیسیونبازرسیاتحادیهدستگاههایمخابراتیجزییات تخلفات صنفی این حوزه که باعث ارائه شکایت از سوی مردم به این اتحادیه میشود را تشریح کرد.

میثمدادخواهبااشارهبهمواردشکایاتیکهازسویمشترکیندستگاههای مخابراتی به این اتحادیه ارجاع میشود، اظهار داشت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی در۹ رشته و سه بخش شامل موبایل، تلفن و تجهیزات مخابراتی فعالیت دارد و پیگیر دریافت حقوق کاربران است.

وی با بیان اینکه موارد قابل توجهی شــکایت از این بخشها از سوی کاربران به این اتحادیه ارسال میشود، افزود: بالغ بر ۰۹ درصد پروندههای تشکیلشده در این زمینه، در اتحادیه پیگیری و کسب تکلیف میشود و تنها ۰۱ درصد موارد به سازمانهای نظارتی ارجاع میشود.

دادخواه بیشترین تخلفات این حوزه را مربوط به حوزه تعمیرات موبایل، اســتفاده از قطعات غیراصلی، فروش گوشی با گارانتی متفرفه و فروش محصوالت قاچاق در رستههای موبایل و تلفن دانست و اضافه کرد: موضوع شــکایت از گرانفروشی نیز در رده بعدی تعداد ارجاعات به این اتحادیه قرار دارد.

رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاههای مخابرات و لوازم جانبی تهران با اشــاره به اینکه برخی فعاالن این صنف با فروش دســتگاههای بیکیفیت و گارانتی تقلبی یا دســتگاههای فاقد گارانتی باعث نارضایتی خریداران میشوند، افزود: برآوردها نشان میدهد که حدود ۰۴ تا ۰۶ مورد شکایت در هفته به این اتحادیه ارائه میشود که حق مشتری در ۰۹ درصد موارد قابل بازپسگیری است.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار دستگاههای مخابراتی به عنوان یکی از وظایف این اتحادیه، اظهار امیدواری کرد که بررسی مشکالت پروندههای شکایتی از قاچاق کاال در این بخش و گارانتیهای غیراصلی و نیز توجه به تمام بخشها و رستهها، در تشکیل دوره بعدی این اتحادیه نیز تداوم یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.