پرتابهواپیمابامنجنیقالکترومغناطیسی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- یک ناو هواپیمابر آمریکایی برای نخستین بار توانست با استفاده از منجنیقالکترومغناطیسیجتجنگندهایرابهآسمانبفرستد.

نــاو هواپیمابر ‪USS Gerald R Ford‬ برای نخســتین بار جت جنگنده هستهای را با استفاده از منجنیق الکترومغناطیسی به آسمان فرســتاد. در این عملیات همچنین برای نخستین بار از یک سیستم پیشرفته به نام «دنده توقف» )AGG( استفاده شد.در نگاه نخست به نظر میرســد فرود و بلند شدن هواپیما از عرشه ناو مانند هر پرتاب و فرود دیگری است اما در واقع برای ارسال و دریافت، فناوریای به کار رفته که تاکنون روی دریا استفاده نشده بود.بیش از ۰۶ سال است که ناوهای هواپیمابر جهان با اســتفاده از منجنیق بخار به آسمان پرتاب میشوند.این سیستم کمی پیچیده و نیازمند نیروهای انسانی متعددی برای نگهداری و عملیاتی کردن سیستم بود. اما در سیستم جدید که جنرالاتمیکز آن را ســاخته، به جای بخار از نیروی الکترومغناطیس استفاده میکند.این سامانه در مقایسه با سیستم بخار، قابل اعتمادتر بوده، نگهداری از آن سادهتر است و ظرفیت انرژی پرتاب باالتری دارد. برای اینکه جتهای سریع روی عرشه نسبتا کوچک ناو فرود بیایند، سیستم ترمز متوقفکننده جدید جایگزین سیستم سیمدار متوقفکننده سنتی شــده است. این سیستم مجهز به موتورهای الکتریکی و سیستمهای بازیابی انرژی بوده که کار سیســتم سیمدار هیدرولیک متوقفکننده قدیمی را انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.