یافتن گوشیهای خاموش با نرمافزارهای اندرویدی

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- از این به بعد برنامههای اندرویدی قادر به یافتن گوشیهای محیط اطراف هستند، حتی اگر این گوشیها خاموش باشند.

گوگلنسلجدیدیازتولکیتنیربایکانکشنرادراختیارتوسعهدهندگان اندرویــد قرار داده که میانافزار بهروز شــده آن از بلوتوث و وایفای برای شناسایی محصوالت الکترونیک محیط اطراف استفاده میکند.

این میانافزار قادر به اتصال به وســایل محیط اطراف و انجام وظایف مختلف بدون اتصال به اینترنت است. از این طریق میتوان برای تنظیم دمای اطراف خود، از همگامسازی دادههای محصوالت الکترونیک مختلف بدون نیاز به اتصال به اینترنت ...و اســتفاده کرد.ابزار مذکور به خصوص در کالسهای درس و در نشســتها قابل استفاده است و انتظار میرود شرکتهای مختلف محصوالت ارتباطی مبتنی بر آن طراحی کنند. فناوری یادشده به خصوص در نواحیای که خدمات اینترنتی ضعیفی دارند، قابل استفادهاست.پیشبینیمیشوداگربرنامهنویسانوتوسعهدهندگاناندرویدی از این خدمات استقبال کنند، آن را به یکی از محبوبترین سرویسهای این سیستمعاملمبدلکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.