پول، شرط الزم اما ناکافی

Jahan e-Sanat - - News -

مهساحسین- طبق گفتههای دبیر ستاد بازآفرینی شهری، سازمان برنامهوبودجه از محــل تملــک داراییهای دولــت، ۰۰۵ میلیــارد تومان بــه رفع حاشیهنشــینی اختصاص داد.

حاشیهنشینی براساس تعریف علمی آن، به اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروهی از مردم در کنار شهرها گفته میشود. پروژهای که نهتنها در کشــور ما بلکه در کل جهان روزبهروز در حال افزایش اســت و به نظر نمیرســد اقداماتی که از سوی مسووالن مختلف برای رفع آن انجام میشود حتی به اندازه کاهش دادن این پدیده موثر باشد.

شاید یکی از علل موثر نبودن این اتفاقات را بتوان مطالعه نامناســب و اســتفاده از راهکارهای غلط برای این پدیده دانســت. در کشــوری مانند ایران، مســاحت کافی برای اســکان بیــش از ۰8 میلیــون نفر وجــود دارد ولی اینکه آیا امکانات رفاهی، بهداشــتی، آموزشی و مشاغل مفید نیز به تعداد جمعیت در دســترس هستند یا نه مسالهای است که باید به صورت جداگانه بررسی شود.

جامعه نیاز به نیروی کار مفید و اشخاصی دارد که بتوانند آن را به سمت بهبود پیش ببرند، نتیجه این امر به انکار نیروی انسانی مازاد جامعه میانجامد، نیرویی که اگرچه بخشــی از جمعیت یک کشــور محسوب میشود اما جذب اجتماع نمیشود، از توان اقتصادی مناسب برای قرار گرفتن در کنار سایر اشخاص برخوردار نیست، سطح سواد و آگاهی مناسبی ندارد و در نتیجه همراه با هم ســنخهای خود به کنارههای جامعه رانده میشود؛ بدون توجه به اینکه انکار این اشخاص از سوی سایرین، وجود واقعی آنها را انکار نمیکند.

ادامــه ایــن مســاله موجب میشــود حاشیهنشــینان در بافتی که از بهداشــت کافــی برخوردار نیســت، خدمات رفاهی نــدارد و همانطور کــه پیش از این گفته شــد، نه تنها از سمت مردم بلکه از سمت مســووالن و شهرداری نیز انکار شده است به زندگی ادامه دهند و بافتی را شکل دهند که فرهنگ خاص خود را دارد. بافتی که در آن جرم و بزه امری رایج محسوب میشود، برای حل مشکالت از راههایی که خشونت بیشتر دارند اســتفاده میشود و خاستگاه جرم و اعتیاد است.

حاشیه نشینی،خاســتگاه جرم و اعتیاد

بســیاری از ما بارها جذب داستانهای افرادی شــدهایم که از محلههای جرمخیز و فقیــر آمدهاند و تبدیــل به الگویی برای موفقیت دیگران شدهاند با این حال کمتر کسی به داســتان زندگی سایر افرادی که در همان محلههــا زندگی میکنند توجه نشان میدهد، تراژدیهایی سرشار از فقر و پذیرش منفعالنه جبری که سرنوشــت برایشــان رقم زده اســت. زندگیهایی که اغلب همراه با دســتگیر و زندانی شدن یا جرائم بدون پیگیری اســت. زندگیهایی که اعتیاد را میتوان به عنوان امری عادی و بعضــا الزم در پــس زمینــه آن در نظر گرفت. در بسیاری از این خانوادهها تجاوز به کــودکان حتی به صــورت پنهانی نیز صورت نمیگیرد ولی قســمت تلخ ماجرا آنجاســت که این افــراد، همانطور که از حقوق خود به عنوان یک شــهروند جامعه محروم ماندهانــد، از حقوق خود به عنوان یک انســان نیز اطالعی ندارند و در نتیجه هرگز پیگیر زندگیای نمیشوند که از آنها دزدیده شده است.

با تمام آنچه گفته شد، به جرات میتوان گفــت که برای رفع ایــن معضل پول یک عنصر الزم اســت، چراکه اســکان چنین جمعیتــی، که نزدیک بــه یکچهارم کل جمعیت کشــور، معادل 19 میلیون نفر را تشکیل میدهند نیاز به صرف هزینه فراوان دارد. با این حال تنها با صرف مبلغی هزینه و ساخت چند خانه و اسکان زاغهنشینها در این خانهها، آیــا میتوان ادعا کرد که مشــکل حاشیهنشینی حل شده است؟ آیا در این صورت میتوان گفت که پس از این دیگر شاهد ظهور حاشیهنشینی در اطراف شهرها نخواهیم بود؟ آیا فرهنگی که طی چند دهه در حاشیه شهرها به وجود آمده اســت با اسکان این اشخاص در محلههای جدید، در همان محلههای قدیمی میمیرد و دفن میشود؟

پر واضح است که پاسخ به این پرسشها منفی اســت. تا زمانی که آموزش فرهنگی مناسبی برای قشر عظیمی از جامعه وجود ندارد و به خصوص تا زمانی که شغل غالب بیشتر حاشیهنشینان مشاغل کاذب نظیر دستفروشــی یا جابهجایی مواد مخدر و تکدیگری اســت، تا زمانی کــه در کنار خانههای احداث شــده امکانات رفاهی و فرهنگی وجود نداشته باشد، حاشیهنشینی پدیدهای خواهــد بود که تنها از خانههای پارچهای و کاهگلی به خانههایی با ســنگ و سیمان منتقل میشــود. افزون بر این، علتی که حاشیهنشــینی از ابتدا شروع به شکلگیری و گســترش یافتن کرد، علتی نیســت که با صــرف ۰۰۵ میلیارد تومان به طور کامل از میان برود و دیگر شــاهد شکلگیری آن نباشیم.

فرهنگی که جامعه را به سوی شهرنشینی و زندگی در کالنشــهرها پیــش میبرد، بیاســتفاده شدن روســتاها و روستاییان و امکانــات بیش از انــدازه پایین مناطق روستایی در مقابل هزینههای باالی زندگی شــهری همه و همه از مواردی هستند که موجب میشوند پیوسته حاشیهنشینهای جدیدی در حال شــکلگیری باشند و در مقابل جمعیت روستاها و شهرهای کوچک هر ساله کمتر و کمتر شود. لزوم توانمندسازی زنان بر این اساس دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: ســازمان برنامه و بودجه از محل تملک داراییهای دولت، ۰۰۵ میلیارد تومان به رفع مشــکالت حاشیهنشــینی تخصیص داد.

محمدسعید ایزدی گفت: ستاد بازآفرینی شــهری به منظور همراستاسازی برنامه، منابــع و ایجاد وحدت رویــه در عملکرد دســتگاههای مختلف دخیــل در موضوع حاشیهنشینی، از سال ۴9 تاکنون ۲۳ جلسه با ۵۳۳ مصوبه ملی برگزار کرده است.

وی دربــاره رفع مشــکالت اجتماعی حاشیهنشینان در ستاد بازآفرینی افزود: در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و کودکان ساکن در بافتهای حاشیهای، این ســتاد 1۴ میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد؛ ضمن اینکه ستاد ملی بازآفرینی تفاهمنامههایی نیز با صندوق کارآفرینی امید در خصوص توسعه کسبوکارهای خرد و با هدف توسعه اشتغال در مناطق حاشیهای شهرها، به امضا رسانده است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری درباره همــکاری این ســتاد با قــوه قضاییه در خصــوص اجرای روشهای پیشــگیری از جــرم در مناطق حاشــیهای ادامه داد: با همــکاری معاونت پیشــگیری از جرم قوه قضاییه، دستورالعمل احداث کمربند سبز در حاشــیه شــهرها در ۴1 استان تهیه و ابالغ شــده که شامل اســتانهای تهران، البرز، خراســانرضوی، خوزستان، فارس، اصفهــان، سیستانوبلوچســتان، کرمان، کرمانشاه، آذربایجانشرقی، هرمزگان، یزد و گلستان میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.