حبیب‌اسدزاده‌سرپرست‌شرکت‌ملی‌پخش‌فرآورد‌ههای‌نفتی‌شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان از تحویل ۰۰1 هزار تن ریل ملی به وزارت مســکن، راهوشهرسازی تا پایان امسال خبر داد.احســان دشتیانه دلیل تاخیر در تحویل ریل ملی به راهآهن را مشکل ضمانتنامهها عنوان کرد و اظهار داشت: قرارداد ذوبآهن با شرکت راهآهن به صورت ارزی بود که آن را به ریالی تبدیل کردهایم، همچنین در ضمانتنامهها هم مشکالتی به وجود آمد که برای حل آن احتیاج به زمان داشتیم.وی با اشاره به اینکه در ماه جاری بازرسان راهآهن به ذوبآهن آمده و روند تولید ریل ملی آغاز خواهد شد، افزود: البته پیش از این نیز ذوبآهن به صورت آزمایشی سه هزار تن ریل بــرای مصارف داخلی خود تولید کرده بود.معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری ۰۴ هزار تن ریل مورد نیاز راهآهن را تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: قرار است ۰۴ هزار تن ریل نیز برای شــرکت ساخت و توسعه زیربنایی تولید کنیم. در مجموع باید گفت ذوبآهن تا پایان امسال ۰۰1 هزار تن ریل تولید خواهد کرد و در اختیار وزارت راه قرار خواهد داد.

میرجعفریان استاندار ایالم به همراه معاون امور عمرانی، مدیرکل راهوشهرسازی استان، مدیرکل حوزه هنری استان، شهردار و فرماندار ایالم از عملیات اجرایی پروژه برج هنر اسالمی ایالم بازدید کرد. این در حالی است که ساختمان اداره کل مالیاتی ایالم توسط استاندار کلنگزنی شد.

در این بازدید بر هماهنگی دســتگاههای اجرایی اســتان و تالش این دستگاهها برای تسریع بر روند اجرای این پروژه تاکید شد.

مدیرکل راهوشهرسازی استان در خصوص این پروژه گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۰۵۵1مترمربع در کنار پارک ملت ایالم با زیربنای هشت هزار مترمربع در هشت طبقه احداث خواهد شد. میرجعفریان طراحی نمای این پروژه را ترکیبی از معماری ایرانی اسالمی و منحصربهفرد عنوان و خاطرنشان کرد: این نما میتواند یکی از معرفههای استان در آینده باشد.

رییس جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه خوی معرفی شد. مجرد مدیر منطقه ارومیه به همراه معاون مالی و اداری منطقه و رییس روابط عمومی ضمن بازدید از تاسیسات و عملیات ناحیه خوی حبیب اسدزاده را به عنوان سرپرست جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه خوی معرفی کرد. مجرد مدیر منطقه ارومیه در آیین تودیع و معارفه رییس ناحیه خوی ضمن قدردانی از عملکرد و اقدامات موثر عادل عاشرلو رییس پیشین ناحیه خوی گفت: ناحیه خوی یکی از استراتژیکترین نواحی تابعه منطقه بوده و توزیع مطلوب فرآوردههای نفتی به کلیه آحاد مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار است. مجرد خاطرنشان ساخت: اسدزاده یکی از روسای با سابقه نواحی بوده و انتظار میرود با همکاری و تعامل کارکنان ناحیه خوی و مقامات محلی در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت ملی پخشفرآوردههاینفتیمنطقهنسبتبهتوزیعمطلوبوبهموقعسوختمصرفکنندگانفرآوردههاینفتیاقدامکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.