GNC‌‌گیالن‌

Jahan e-Sanat - - News -

چاه شماره ۴ تپه باستانی مسکن مهر صفادشت پس از تجهیز وارد مدار بهرهبرداری شد. مدیر پیشین امور آبفای شهر صفادشت گفت: به منظور تامین آب شرب ساکنین فازهای۳ و۴ مسکن مهر شهر صفادشت یک حلقه چاه آب در منطقه تپه باستانی این شهر حفر، تجهیز و وارد مدار بهرهبرداری شد.حسین شاهبیگی با اعالم این خبر افزود: همزمان با حفر و تجهیز چاه اجرای ۰۰۷ متر لوله خط انتقال با لوله ۰61 میلیمتری اجرا شده است.وی با بیان اینکه آب شرب چاه جدید پس از استحصال از طریق خط انتقال اجرا شده به مخزن دو هزار مترمکعبی هدایت خواهد شد، عنوان کرد: با بهرهبرداری از این چاه ۵1 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب آشامیدنی شهرستان افزوده میشود.

مدیر امور آبفای شهرستان مالرد از بهبود سطح کیفی و کمی آب شرب در سطح شهر مالرد خبر داد. خیراهلل کریمی با اعالم این خبر گفت: امور ّآبفایشهرستانمالردبهمنظورارتقایسطحکیفیوکمیآبشرب شهروندان طی ماههای اخیر پس از کارشناسیهای فنی گامهای موثری برداشته است.کریمی افزود: از جمله این اقدامات اجرای خط اتصال مخزن زمینی مالرد به شبکه آبرسانی به طول ۰۴ متر با لوله ۰۰6 میلیمتری چدن داکتیل، اجرای کلکتور ورودی و خروجی و شستوشوی مخزن و همچنین اتصال خط کیفی۰۰8 به۰۰۳ میلیمتری در خیابان۰۲ متری مارلیک به صورت عرضی به شبکه توزیع آب شرب در راستای تامین فشار در شمال منطقه سرآسیاب و آبگیری مخزن خیابان کسری بوده است.مدیر امور آبفای شهرستان مالرد تامین آب آشامیدنی شهروندان با باالترین کیفیت را از مهمترین اهداف و ماموریتهای شرکت نام برد و تصریح کرد: اجرای پروژههای فاضالب، اصالح شبکه فرسوده آبرسانی، شستوشویخطوطشبکهتوزیعبهصورتماهانه،شناساییوجمعآوری انشعابات آب غیرمجاز و تعویض کنتورهای خراب از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این امور قرار دارد و پیگیری میشود.

واحدCNG شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن یک دوره آموزش CNG برای ۷۲ نفر از اپراتورهای مجاری عرضه سوخت گیالن را در انبار نفت شهید بهمنیمقدم این شرکت برگزار کرد. هدف از این دوره آموزشی باال بردن دانش فنی اپراتورها و تامین امنیت و ارتقای سطح ایمنی جایگاههای عرضه سوخت برای اپراتورهای جایگاههای CNG و مجاری عرضه استان بود.

دوره آموزش عمومی چهار روزه اپراتورهای،CNG طی سه روز آموزش تئوریک 18( ســاعته) و یک روز عملی 6( ســاعته) از 96/۵/۲ تا 96/۵/۵ برگزار شد. در این دوره آموزشی ۷۲ نفراز اپراتورهای جایگاههای CNG گیالن و سه نفر از اپراتورهای جایگاههای CNG استان مرکزی حضور داشتند .

آشنایی با اصول و مبانی CNG و سیستم گازسوز خودرو، آشنایی کلی با انواع ایستگاههای سوخترسان CNG و تجهیزات به کار رفته در آنها، آشنایی با نحوه عملکرد تجهیزات ایستگاه سوخترسانی،CNG آشنایی با نحوه کار سیستمهای برقی و کنترلی ایستگاه و الزامات ایمنی در ایستگاههای سوخترسانی،CNG آشنایی با شرح وظایف اپراتور و نحوه انجام وظایف محوله و آشنایی کلی با دستورالعملهای نگهداری تجهیزات، جداول کنترل (چک لیستهای) مربوطه و همچنین نحوه رفع عیب اخطارهای معمول ایستگاه و گزارشدهی از مهمترین سرفصلهای این دوره آموزشی بود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.